Bättre förutsättningar för företag att skapa jobb är den viktigaste insatsen för ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vi är beredda att inleda förhandlingar med LO om omställningsfrågor, med utgångspunkten att de måste syfta till minskad osäkerhet för företag att anställa – och därmed innebära stärkt trygghet också för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Förmågan till omställning för såväl företag som medarbetare blir alltmer central i takt med att arbetsmarknaden förändras. På ett antal områden ser vi dock hur regelverket på arbetsmarknaden skapar hinder för jobb och försvårar omställning. Verkligheten har sprungit om regelverket.

Lagen om anställningsskydd, LAS, tillkom i en annan tid och skapar osäkerhet för många företag när de vill anställa. I en vardag som ställer höga krav på snabbrörlighet fungerar det inte att ha regelverk som skapar stora inlåsningseffekter.

Trygghet på arbetsmarknaden skapas genom att den som behöver ett nytt jobb vet att förutsättningarna att få det är goda. Arbetsförmedlingen ger dock ett otillräckligt stöd och fungerar oftare som bromskloss än som katalysator för jobb.

Samtidigt är trösklarna till arbetsmarknaden höga, i synnerhet för unga, nyanlända och personer med nedsatt arbetsförmåga. Alltför många människor tvingas uppleva den otrygghet det innebär att stå utan en egen försörjning.

Denna verklighet måste vara utgångspunkten för de förhandlingar för trygghet och omställning som LO nyligen begärde.

Då krävs det att vi är öppna för en genomgripande reform av anställningsbarhet och omställningsförmåga genom avtal eller lagstiftning. En förhandling endast om turordningsregler vore otillräcklig. Problemen många företag upplever med LAS är betydligt större. För att vara meningsfull måste en förhandling omfatta saklig grund, turordningsregler och övriga regler i lagen om anställningsskydd och i gällande avtal.

Därtill krävs öppenhet för nya former för en mer effektiv vuxenutbildning och yrkesvägledning. Arbetsförmedlingen brister i sitt uppdrag och behöver avskaffas i sin nuvarande form eller reformeras i grunden. Detta måste vi vara beredda att diskutera för att förbättra omställningsförmågan.

Såväl för att klara omställning som för att sänka trösklar in på arbetsmarknaden är möjligheterna till inhyrning från bemanningsföretag och att kunna anställa medarbetare på deltid och för kortare perioder viktiga. Vi tror inte att trygghet skapas genom utökade förbud eller begränsningar – utan genom att förändra de regelverk som skapar hinder.

Ska förhandlingar med LO vara konstruktiva behöver de syfta till ökad trygghet genom goda förutsättningar till jobb.