Snabbspåren tillkom som ett försök att lösa arbetskraftsbristen inom 16 utpekade branscher och samtidigt hjälpa nyanlända att snabbt få arbete i sitt yrke.

Bäst har de spår fungerat där det har varit lätt för Arbetsförmedlingen att hitta sökande, som till exempel spåret för lärare och förskolelärare.

Men själva arbetskraftsbristen har blivit ett av hindren för att snabbspåret till en svensk lärarlegitimation verkligen fullföljs.

– När våra deltagare kommer ut på skolorna i APL, det arbetsplatsförlagda lärandet, händer det att de genast erbjuds arbete som assistenter eller vikarier, eftersom lärarbristen är så stor. Då har de ju förvisso jobb, men blir de kvar i den rollen får de aldrig ett fast jobb som lärare, eftersom de inte har en legitimation, säger Gunilla Oredsson Blomberg, som är samordnare för arbetsmarknadsutbildningen inom ramen för Snabbspåret för lärare och förskolelärare vid Stockholms Universitet.

Att vara ständig vikarie har många nackdelar, du kan till exempel bli uppsagd inför sommarlovet och få söka på nytt till nästa läsår.

Alla snabbspår bygger på ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter, lärosätena och Arbetsförmedlingen.

Här kan det ligga en konflikt, påpekar Gunilla Oredsson Blomberg.

– Arbetsförmedlingens grunduppdrag är att nyanlända i etableringsfasen kommer i arbete. Men det är inte ett snabbt arbete vilket som helst som är syftet med snabbspåret – syftet är att de som vill fortsätta som lärare ska kunna ansöka om och få en svensk lärarlegitimation när svenskan och kompletterande utbildning är klart.

När det första snabbspåret startade ifjol fanns redan Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid sex läro-säten i Sverige.

För att börja inom ULV krävs till exempel en utländsk relevant examen och att man har läst och fått betyg i Svenska som andraspråk 3.

I snabbspåret behövs inga svenskakunskaper från början, svenskan studeras parallellt.

– Men vi har sett att det kan vara tufft med svenskan för en del deltagare. En deltagare har till exempel tagit en paus nu i sin utbildning för att fokusera på att bara läsa svenska.

Snabbspårens svenskkurser fungerar inte heller till fullo för dem som ska jobba inom skolvärlden.

– Arbetsförmedlingens upphandling riktar sig till alla snabbspår – till exempelvis slaktare, elektriker, vårdpersonal. Men för våra deltagare fungerar det bättre när yrkessvenskan är en del av helheten. Yrkessvenskan för lärare handlar ju om läroplaner, värdegrund, teorier om lärande, konstaterar Gunilla Oredsson Blomberg.

Bara i något enstaka fall har en deltagare efter de inledande 26 veckorna kunnat få svensk lärarlegitimation.

Det vanliga är dock att deltagaren får besked om hur mycket som återstår av kompletteringar, praktik och svenskastudier innan en sådan kan bli aktuell.

Det är inte givet att snabbspåret är ett särskilt snabbt spår.

– Ja, om vi ändå kunde få döpa om det. Det går inte så snabbt för de flesta av deltagarna, det finns inga genvägar till att behärska svenskan, säger Gunilla Oredsson Blomberg.