LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har ägnat torsdagsmorgonen åt att sätta sig in i den blocköverskridande pensionsgruppens överenskommelse. Särskilt då hur den påverkar personer i LO-yrken.

Ännu handlar det inte om konkreta lagförslag, utan mycket i paketet ska beredas, utredas vidare eller diskuteras med arbetsmarknadens parter.

Thorwaldsson är positivt överraskad, men ser samtidigt brister.

Bland annat hade LO önskat en höjning av pensionsavgiften för att nå målet om att medlemmarna ska få minst 70 procent av sin tidigare inkomst i pension senast år 2028.

Han tror att LO-medlemmar kommer att gå i pension något senare vid år 2027 när pensionsgruppens nya pensionsgränser ska vara fullt genomförda.

Nu ligger medelpensioneringsåldern på 63,8 för LO-medlemmar. Var hamnar den 2027?
– Det är otroligt svårt att säga. Men jag tror att vi kan räkna med ungefär ett år till, mellan 64 och 65 någonstans, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl-Petter Thorwaldsson kan förstå att vissa LO-medlemmar reagerar på den höjda pensionsåldern.

Samtidigt pekar han på fördelarna med överenskommelsen. Ett exempel är förslaget om att villkoren i trygghetssystemen ska följa med den höjda pensionsåldern.

Det kommer, enligt honom, innebära att de som är sjukskrivna, förtidspensionärer eller går på a-kassa kommer kunna fortsätta med det längre än i dag.

Om pensionsgruppens förslag blir verklighet ska både pensionsåldersgränserna och villkor för exempelvis förtidspension uppdateras utifrån medellivslängd i samhället, en så kallad riktålder.

Likaså menar han att den undantagsregel som lagts fram är en seger. Med den får de som jobbat i minst 44 år rätt till garantipension vid 65 års ålder, vilket är som i dag, i stället för den höjda gränsen vid 66 års ålder.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om…

• Att grundskyddet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) ska höjas för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.

Kommentar: ”Det här är ett förslag för de som har de sämsta pensionerna. Det är bra att de satsningar som görs går till de som har det sämst”.

• Att lägsta åldern för att ta ut allmän pension stegvis höjs från 61 till 64 år.

Kommentar: ”Jag förstår att en del är upprörda och undrar ”varför ska man nu besluta om höjda pensionsåldrar?”. Många LO-medlemmar får så låg pension så de har ändå inte råd att gå i pension vid 61. Den gränsen har blivit något för dem som har stark ställning och råd att betala in pension vid sidan av. Men det är viktigt att se till de andra förändringarna som görs också”.

• 44-årsregeln: Förslaget innebär att den som jobbat i minst 44 år även fortsatt får rätt till garantipension vid 65 års ålder. För övriga är förslaget att höja gränsen till 66 år.

Kommentar: ”Det här är inget förslag som kommer från parterna, men jag blev glad när jag såg det här. Det är första gången som pensionsgruppen erkänner att tid i arbetslivet måste spela större roll. I dag får 70 procent av de kvinnliga medlemmarna i Kommunal garantipension. Det är stora grupper som gynnas.”

• Att pensionsavgiftens nivå ska analyseras vidare: Pensionsgruppen skriver i sin överenskommelse att pensionsnivåerna främst ska upprätthållas genom ett längre arbetsliv men att det är viktigt att avgifterna ligger på rätt nivå. Därför vill gruppen analysera nivån på pensionsavgiften.

Kommentar: ”Ska man tolka det positivt är det nog knappast en sänkning de menar när de skriver att avgiften ska ses över. Vår kritik kvarstår, det är för lite pengar in. Det räcker inte att efter flera års utredning säga att den ska ses över. Vi hade möte i LO om detta i förra veckan och alla 14 förbund är enhälligt överens om att vi behöver höja avgiften med minst två procent. Med de förändringar som lagts nu och vårt krav tror vi att vi kan klara en pension som motsvarar 70 procent av lönen senast år 2028.”

• Riktåldern: Efter att de nu föreslagna, stegvisa höjningarna genomförts av pensionsrelaterade åldersgränser vill pensionsgruppen införa en riktålder, som justeras utifrån befolkningens förväntade livslängd. Utifrån den ska åldersgränserna för pension sedan anpassas automatiskt, enligt pensionsgruppen. Även andra system ska följa riktåldern, såsom trygghetssystemen med bostadstillägg, sjukpenning, sjukersättning och arbetslöshetsförsäkring.

Kommentar: ”Det här innebär att du kan kvarstå i din sjukskrivning, a-kassa eller annan typ av försäkring längre och du vinner på så vis mer tid att räkna in som underlag till din pension. De som har ett slitsamt arbete kan alltså skjuta på pensionen och istället vara kvar i till exempel förtidspension”.

• Att ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till pensionsgruppen.

Kommentar: ”Det måste till stora satsningar på arbetsmiljö, och då måste parterna få vara med och bestämma. Det blir en nyckelfråga. Med ganska små investeringar kan man nå ett längre arbetsliv. Ett exempel jag har sett är en skena i taket med en lift som gör att kvinnor i äldreomsorgen inte behöver stödja de äldre till toaletten, det kan ge fler år i yrket. Politiken måste också skjuta till satsningar på välfärd för bättre bemanning.”

• Ett reformerat premiepensionssystem.

Kommentar: ”Det är väldigt bra. De kopierar det sätt som vi har i våra kollektivavtalade försäkringar där pengar går till AMF. Där ställer vi krav på kontroller och har extremt låga avgifter, det står sig fint. Nu blir PPM-träsket äntligen avskaffat och vi undviker Allra-skandaler”.

Läs överenskommelsen i sin helhet här.

Pensionsgruppens förslag om höjda åldersgränser

2020

• Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år.

• Las-ålder höjs från 67 till 68 år.

2023

• Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år.

• Ålder för garantipension höjs till 66 år.

• Las-ålder höjs från 68 till 69 år.

–       Kringliggande trygghetssystem kopplas till riktåldern.

 

2026

–       Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år.

–       Ålder för garantipension knyts till riktåldern.