Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tre budgetar bakom sig där den sista också är den starkaste.

Den inbegriper investeringar i sjukvård, äldreomsorg och skola.

Utomordentliga utgångspunkter att gå till val på. Men med nuvarande hantering av exempelvis LSS, sjukförsäkringen samt höjd lägsta pensionsålder i kombination med ett valstrategiskt fokus på en blocköverskridande regering är risken överhängande att väljarna inte ser en tydlig linje i Socialdemokraternas politiska projekt.

Framgångskonceptet för S ligger i att exploatera konfliktlinjen mellan regeringens budget och Alliansens nedskärningar – och i takt med detta – lägga fram förslag på ytterligare progressiva reformer för nästa mandatperiod.

Detta är också en bra grund för att utveckla den svenska modellen, som valparollen lyder.

Problemet med dagens socialdemokratiska inriktning är emellertid att man hittills inte gjort budgetsatsningarna till huvudfrågan för nästa års val

Daniel Wolski

För vilket av de borgerliga partierna klarar sig helskinnade igenom en valrörelse utan att svara på vilka satsningar ur statsbudgeten de avser dra ner på?

Handlar det om höjt barn- och studiebidrag? Satsningar på förlossningsvården? Eller förbättrat stöd vid tandvård?

För några nedskärningar i ovanstående måste Alliansens politik inbegripa – om inte allt.

Inte minst om man, som Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström, dagdrömmer om att skära ner statsbudgeten med ca 400 miljarder kronor.

Problemet med dagens socialdemokratiska inriktning är emellertid att man hittills inte gjort budgetsatsningarna till huvudfrågan för nästa års val.

Istället överskuggas de av oförklarliga nedskärningar, ogenomtänkta blocköverskridande överenskommelser och en illa dold önskan om en mittenregering.

Detta riskerar att obegripliggöra vad som är socialdemokratisk politik och vad vi egentligen vill åstadkomma med vårt politiska projekt.

Bland de senaste piruetterna kan nämnas nedskärningarna i LSS samt tuffare krav i sjukförsäkringen – trots att sjukskrivningstalen ur ett historiskt perspektiv är extremt låga.

Naturligtvis vill regeringen inte kännas vid åtstramningarna. Effekten blir att man säger en sak men gör en annan.

Frågan väljarna ställer sig är varför den socialdemokratiskt ledda regeringen, trots historiska budgetöverskott, i så fall inte avsevärt förbättrar försäkringarna, eller i varje fall inte försämrar dem.

Ett annat exempel är den blocköverskridande överenskommelse som träffats gällande pensionerna. Det är naturligtvis positivt att garantipensionerna höjs.

Men den höjda lägsta pensionsåldern kommer överskugga det på grund av att den kommer slå hårt mot breda löntagargrupper med slitsamma yrken, framför allt kvinnor som arbetar i vården och löntagare inom industrin.

För om S ser ett möjligt samarbete med den borgerlighet som motsätter sig alla dagens jämlikhetssatsningar – vad kommer S då vara beredda att tumma på efter valet 2018?

Daniel Wolski

Överenskommelsens blocköverskridande karaktär, där enbart V och SD står utanför, ger dessutom ytterligare bränsle till SD:s självbild som antietablissemangets företrädare.

När det gäller strategin att locka över ett eller flera borgerliga partier till regeringssamverkan förstärker den otydligheten gentemot väljarna.

För om S ser ett möjligt samarbete med den borgerlighet som motsätter sig alla dagens jämlikhetssatsningar – vad kommer S då vara beredda att tumma på efter valet 2018?

Den frågeställningen kommer förfölja statsminister Stefan Löfven i valrörelsen med nuvarande sätt att hantera regeringsfrågan.

Bilden som riskerar att klistras fast är att S är beredda att kompromissa om det mesta – även de satsningar som redan ligger i nuvarande statsbudget.

En inte särskilt gynnsam position i dagens politiska jordmån och en linje som varken kommer engagera nuvarande medlemmar eller bidra till att S växer.

Avslutningsvis är det värt att poängtera att det naturligtvis finns ett värde i att splittra Alliansen och ha utsträckta händer till oppositionen.

Det gör vi lättast från en styrkeposition vilket inkluderar tydlighet i värderingar och åt vilket håll vi vill föra Sverige.

Socialdemokraterna måste därför sätta jämlikhetssatsningarna främst. Gå till val med tydligt s-löfte om en bättre morgondag.

Låt det vara en 6e semestervecka, en rejäl tandvårdsreform som jämställer tänderna med resten av kroppen och förslag som säkrar pensionerna även för låginkomsttagare.

Håll samtidigt handen utsträckt till alla de partier som är beredda att verka för ett mer rättvist och solidariskt samhälle.

Där någonstans ligger nyckeln till en socialdemokratisk regeringsbildning 2018 – 2022.