Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det är tidningen Arbetarskydd som tagit del av den unika kartläggningen som är gjord av Internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH, Internationella arbetsorganisationen ILO, Europeiska arbetsmiljöbyrån och WSH Institute.

Sverige ligger nära EU:s medelvärde som är 3,3 procent av BNP, visar kartläggningen. Globalt sett är motsvarande siffra 3,94 procent av BNP.

Arbetsrelaterad cancer står för huvuddelen av kostnaderna i de flesta europeiska länder, medan belastningsskador orsakar näst mest kostnader. Det finns ännu inte tillförlitliga siffror på vad brister i den psykosociala arbetsmiljön kostar, skriver Arbetarskydd.

De som dör på grund av dålig arbetsmiljö gör det nästan alltid i arbetsrelaterade sjukdomar: Sjukdomar står för 98 procent av alla dödsfall i arbetet i EU. Bara två procent av de arbetsrelaterade dödsfallen beror på olyckor. Cancer är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken och den näst vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall är hjärt- och kärlsjukdomar, står att läsa i kartläggningen som Arbetarskydd gått igenom.

Så här mycket kostar dålig arbetsmiljö i olika länder. I procent av BNP.

Polen                 7,86

Spanien             4,41

Sverige              4,01

Grekland           3,79

Finland              3,41

Tyskland            3,31

Schweiz             3,24

Danmark           3,07

Frankrike           3,00

Belgien              2,39

Källa: Internationella arbetsmiljökommissionen ICOH, internationella arbetsorganisationen ILO, Europeiska arbetsmiljöbyrån och WSH Institute.

 

Så här har kostnaderna för dålig arbetsmiljö tagits fram

  • Arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar som leder till tidig död eller sjukfrånvaro ger förlorade arbetade år.
  • Förlusten av arbetade år leder till lägre produktion, vilket ses som en kostnad.
  • Kostnader för t ex hälso- och sjukvård eller för förtidspension är inte medräknade och därför är uppskattningen i nederkant.
  • Kostnaderna är uppskattningar. Länderna för statistik på olika sätt. Underrapportering är vanligt. Mest tillförlitliga är beräkningarna för de rika länderna.

Källor: Internationella arbetsmiljökommissionen ICOH, internationella arbetsorganisationen ILO, Europeiska arbetsmiljöbyrån och WSH Institute.