#metoo-rörelsen fortsätter med oförminskad styrka. I dag bjuder regeringen in arbetsmarknadens parter för att diskutera hur sexuella övergrepp och trakasserier kan motarbetas.

Arbetet försöker reda ut vad det är som gäller på arbetsplatser.

Vilket ansvar har arbetsgivaren om det framkommer misstankar om sexuella trakasserier?
– Så fort det framkommer någon form av misstanke om att en anställd har blivit utsatt i samband med arbetet så får arbetsgivaren ett ansvar att utreda påståendena så skyndsamt och omfattande som möjligt. Det bör man lämpligen göra genom att tala med den som har blivit drabbad men också den som blivit utpekad som förövare. Man bör ta reda på om det finns några vittnen eller annan bevisning. Utredningen ska dokumenteras.

Vilken lag reglerar det här?
– Det är diskrimineringslagen. Även arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar frågan om kränkande särbehandling.

Om det kommer fram i arbetsgivarens utredning att en person har trakasserat någon, vad ska arbetsgivaren göra då?
– Då ska man vidta åtgärder för att se till att trakasserierna upphör snarast. Det kan handla om allt ifrån tillsägelser mot förövaren till disciplinära åtgärder såsom varning, omplacering eller ytterst uppsägning. Man bör även hjälpa den anställda att göra en anmälan till polisen om det är fråga om allvarliga trakasserier som faller in under brottsbalkens bestämmelser, till exempel om sexuellt ofredande eller våldtäkt.

Om en anställd har utsatt någon som inte arbetar på arbetsplatsen eller misstänks ha gjort det, vad gäller då?
– Det finns fall från Arbetsdomstolen där arbetsgivare har sagt upp eller avskedat arbetstagare som har begått sexualbrott utanför tjänsten. AD har bedömt att arbetsgivaren har haft grund för att säga upp eller avskeda eftersom arbetstagaren genom sina handlingar har ansetts skada arbetsgivaren och att man inte längre har något förtroende för arbetstagaren. Men som vanligt är det en bedömning som får göras i varje enskilt fall.

Vilket förebyggande arbete ska arbetsgivaren göra?
– Arbetsgivaren har ett ansvar att bedriva ett förebyggande arbete mot trakasserier enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. I detta ligger att arbetsgivaren ska säkerställa att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen, och dessa ska göras kända för de anställda. Det ska också framgå hur man definierar sexuella trakasserier. Sen kan man bedriva ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier på olika sätt, det kan handla om värderingsövningar, föreläsningar eller enkätundersökningar.

Har du något tips till arbetsgivare som inte kommit igång med det här arbetet?
– Det finns information på Diskrimineringsombudsmannens hemsida. Arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer ska också kunna tillhandahålla kunskap.