Sverige har i dag ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och i många fall en bra arbetsmiljö. Det beror i hög grad på att fackliga företrädare har drivit på arbetsmiljöarbetet, dels via samverkan mellan parterna, dels via krav på lagstiftning.

Genom att ställa krav på att det ska finnas skyddsombud, skyddskommittéer och regionala skyddsombud och genom att säkerställa att dessa har uppbackning och stöd av de fackliga organisationerna, har arbetsmiljön successivt förbättrats på arbetsplatserna.

Men enligt slutsatserna i Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”, vill arbetsgivarna nu skrota ett väl fungerande system för arbetsmiljöarbete.

De föreslagna förändringarna kräver lagändringar som tydligt gagnar arbetsgivarna, men knappast arbetstagarna. Det kan inte vi acceptera.

De föreslagna förändringarna kräver lagändringar som tydligt gagnar arbetsgivarna, men knappast arbetstagarna. Det kan inte vi acceptera.

företrädare LO, TCO, Saco

I dag utses skyddsombud i första hand av lokal facklig arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Därigenom omfattas skyddsombudet av förtroendemannalagen och den trygghet detta innebär.

Men nu ska facket inte längre ha någon självklar roll i arbetsmiljöarbetet. Ansvaret att representera ska i stället ligga på den person som kollegorna anser är ”mest lämpad” att samverka med arbetsgivaren.

Vi menar att utan en facklig organisation i ryggen finns det en uppenbar risk att arbetsgivaren kan utöva påtryckningar på de anställda att utse ett skyddsombud som inte ställer för stora krav på arbetsgivaren.

I ett läge då allt fler skyddsombud uppger att de hindras eller blir trakasserade samtidigt som det blir svårare att rekrytera skyddsombud, så föreslår Svenskt Näringsliv att skyddsombuden inte längre ska ha stöd av de fackliga organisationerna.

Det finns även en risk att det inte utses något skyddsombud alls. I framtiden tänker sig Svenskt Näringsliv att skyddsombud bara ska utses ”om arbetsförhållandena kräver det”, utan att närmare definiera vem eller vilka som ska avgöra detta.

Vi instämmer i att det behövs fler skyddsombud på svensk arbetsmarknad men att dessa förslag skulle leda till att fler kommer vilja och välja att bli skyddsombud på sin arbetsplats är inte sannolikt. För det krävs helt andra åtgärder.

Ute i landet pågår samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud dagligen. I de allra flesta fall är båda parter nöjda både med arbetsformerna och med resultaten.

Om Svenskt Näringslivs förslag blev verklighet skulle det allvarligt försvaga skyddsombudens ställning

företrädare LO, TCO, Saco

Även på central nivå sker ett betydande och väl fungerande samarbete mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, bland annat i Prevent och AFA försäkring, som tillsammans årligen satsar åtskilliga miljoner på att förbättra arbetsmiljön.

Dessa satsningar leder både på kort och lång sikt till att de fysiska och psykosociala riskerna i människors arbetsmiljö minskar och till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet hålls levande och utvecklas.

Om Svenskt Näringslivs förslag blev verklighet skulle det allvarligt försvaga skyddsombudens ställning och innebära ett avsteg från den framgångsrika modell vi har i dag på arbetsmarknaden. Det skulle vara mycket olyckligt.