Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

På vilket sätt kan internationell privaträtt påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen? 

– Internationell privaträtt rör bland annat de frågor som avgör om en domstol är behörig och vilket lands lag som ska tillämpas. Vilket lands domstolar som är behöriga och vilket lands lag som ska tillämpas i en arbetsrättslig tvist kan vara helt avgörande för utgången i ett mål.

Kan både företag och arbetstagare påverkas?

– Ja, den internationella privaträtten är tillämplig för alla frågor som rör privaträtt i vid bemärkelse. Det kan till exempel gälla vilket lands domstolar som är behöriga och vilket lands lag som är tillämplig för en stridsåtgärd som vidtas i Sverige mot ett utländskt flygbolag. Eller vilket lands domstolar som är behöriga och vilket lands lag som ska tillämpas för en arbetstagare som bor i Malmö och arbetar i Köpenhamn.

Stridsåtgärder, enligt den svenska modellen, kan försvagas vid konflikter med utländska företag. Hur då?

– Stridsåtgärder regleras som vilken skadegörande handling som helst i reglerna som avgör en domstols behörighet. Det innebär att stridsåtgärder som vidtas i Sverige mot utländska företag i vissa fall kan komma att avgöras av utländska domstolar. Med tanke på att den svenska stridsrätten är mycket långtgående innebär det att det är möjligt för en arbetsgivare att välja ett annat lands domstolar och att stridsrätten kan försvagas.

Hur kan detta stärkas och på så sätt förbättras?

– Jag har föreslagit att stridsåtgärder ska undantas från vissa behörighetsregler som inte är särskilt lämpliga för stridsåtgärder.

Du menar i din avhandling att utstationerad personal i Sverige kan bli hjälpta av ”allmängiltigförklarade kollektivavtal”. Vad är det?

– Att ett kollektivavtal allmängiltigförklaras innebär att det får status av lag. Det skulle kunna användas för att upprätthålla och garantera minimilönenivåer i utstationeringssituationer.

Är den svenska modellen hotad?

– Den svenska modellens kärnvärden och grundläggande funktionssätt är knappast hotat av EU-rätten. Däremot behöver allt utvecklas och anpassas till sin omgivning. Förändring är inte nödvändigtvis ett hot.

Avhandling om kollektivavtal

I sin avhandling "Internationell kollektivavtalsreglering: En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor" konstaterar doktoranden Erik Sinander att den svenska arbetsmarknadsmodellen utmanas av den internationella privaträtten som i många fall utgörs av EU-rätt.