Arbetsdomstolen har tagit ställning till de krav som ställs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Enligt den ska staten och den offentliga sektorn vara ett föredöme genom att anställa personer med funktionsnedsättning.

Därmed kan man också begära att relativt långtgående åtgärder vidtas för att kompensera för funktionsnedsättningen. Frågan är vad som är skäligt.

I det aktuella fallet gjordes bedömningen att de extra tolktjänster som krävdes i samband med lektorns undervisning och vid möten på högskolan skulle kosta allra minst 520 000 kronor om året, vilket domstolen inte bedömer vara skäligt.

Som jämförelse nämner AD den uppmärksammade domen 2010/13, där en gravt synskadad person som sökt jobb på Försäkringskassan nekades jobbet för att det skulle bli för kostsamt.

AD ansåg att det fallet inte var diskriminering, och det har senare prövats av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som gav AD rätt (dock med sex skiljaktiga av 16 ledamöter).

Arbetsdomstolens friande dom mot Södertörns högskola togs av en enhällig domstol.

Fotnot: Målnumret för domen är 51/17.