Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Mellan 2003 och 2016 fördubblades antalet heltidsanställda inom små och medelstora företag, visar ILO: s årliga rapport om hållbara företag och jobb som släpptes på måndagen.

Men det senaste året har antalet nya arbetstillfällen inom små- och medelstora företag stagnerat och ligger nu på en andel om 34,8 procent av den totala sysselsättningen globalt.

Enligt rapporten stod företag inom den privata sektorn för huvuddelen av den globala sysselsättningen 2016. Dessa företag sysselsatte 2,8 miljarder individer, vilket motsvarar 87 procent av den totala sysselsättningen.

ILO menar att det krävs politik för att främja små och medelstora företag och en bättre affärsmiljö för alla företag, inklusive tillgång till finansiering för att öka sysselsättningen under 2018.

På en jobbmässa i San José i Kalifornien, USA, delas det ut flyers om jobb.

I utvecklingsekonomier står små och medelstora företag för 52 procent av den totala sysselsättningen, jämfört med 34 procent i tillväxtländerna och 41 procent i utvecklade ekonomier.

Rapporten visar också att företag som erbjuder fortbildning till heltidsanställda betalar 14 procent högre löner, är 19,6 procent mer produktiva och har 5,3 procent lägre arbetskraftskostnader jämfört med de som inte erbjuder utbildning.

Innovativa företag tenderar också att vara mer produktiva, skapa fler arbetstillfällen och anställa fler kvinnliga arbetare. Dessutom är andelen kvinnor i små och medelstora företag starkt korrelerad med ett lands inkomster per capita. Större antal kvinnor i företag kan ha en positiv inverkan på tillväxt och utveckling, skriver ILO.

 

Detta är ILO

Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

ILO är en konventionsbaserad organisation med över 180 konventioner.

De stater som anslutit sig till ILO:s konventioner ska rapportera om statens arbete för genomförandet av rättigheterna. Staterna måste ge nationella representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillfälle att yttra sig över rapporterna.

För de åtta grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter, som Sverige ratificerat, ska rapporter lämnas in vartannat år.

Källa: ILO, Mänskliga rättigheter