Vi lever i ett tidevarv av minskad social sammanhållning, polarisering och ökat missnöje i stora delar av befolkningen.

I västvärlden sluter väljare upp bakom auktoritära ledare och populistiska partier – ofta med nationalistiska förtecken och avsaknad av demokratiska värden.

Från en nordisk facklig horisont är detta oroande, eftersom populismen tenderar att favorisera nationellt egenintresse framför internationellt samarbete.

Den föredrar stängda gränser och protektionism framför fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital samt auktoritära tankar framför progressiva och liberala värden.

En av de främsta orsakerna till protektionism och populism står att finna i utvecklingen av ekonomisk ojämlikhet.

Dokumenterad i flera studier, av bland annat OECD, IMF och Världsbanken, är detta en utveckling som sedan 1980-talet inneburit att allt färre får ta del av samhällets välstånd.

Detta är i hög grad resultatet av en ekonomisk politik som sedan 80-talet främjat avregleringar, förändrade skattesystem och färre offentliga investeringar.

Även ett urvattnat partssamarbete och minskat globalt fackligt inflytande – på den enskilda arbetsplatsen såväl som på den nationella, europeiska och globala omfördelningspolitiken – har bidragit till ökad ojämlikhet.

En av de främsta orsakerna till protektionism och populism står att finna i utvecklingen av ekonomisk ojämlikhet

Till detta ska fogas de utmaningar som följer av globaliseringen och den digitala revolutionen med fler osäkra anställningar och villkor som ibland lämnar mycket att önska vad avser skälig och reglerad lön, god arbetsmiljö, social trygghet, semester och kompetensutveckling.

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen anser att det bästa sättet att främja social sammanhållning och bekämpa antidemokratiska strömningar är att återupprätta balansen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

Därför bör en bred politisk diskussion om anständigt arbete och dess innehåll snarast komma till skott.

 

Detta sker bäst inom ramarna för ”Decent Work Agenda”. Agendan, som är antagen av ILO (FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor), vilar på de fyra pelarna främjande av sysselsättning, arbetstagares rättigheter, ett fungerande partssamarbete och socialt skydd.

Syftet är att balansera just socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

I slutet på oktober håller Nordiska rådet session. Då möts parlamentariker från hela Norden för att debattera nordiskt samarbete kring globala utmaningar, bland annat genom Nordiska ministerrådets programförslag ”Generation 2030 – Nordiskt program för genomförandet av Agenda 2030”.

Detta är ett ypperligt tillfälle för politiker att diskutera den så viktiga balansen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

På lördag är det Världsdagen för anständigt arbete – World Day for Decent Work – och i samband med det uppmanar vi Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna att göra Decent Work, mål åtta i FN:s Agenda 2030, och de fyra pelarna i ILO:s Decent Work Agenda till kärnan för det nordiska samarbetet.

Därför bör en bred politisk diskussion om anständigt arbete och dess innehåll snarast komma till skott

Agendan är i hög grad överensstämmande med den nordiska modellen och vi i den nordiska fackföreningsrörelsen menar att den inte bara bidrar till att uppnå flera av målen i FN:s Agenda 2030 – den är avgörande.

Utan Decent Work kan vi inte uppnå mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen, mål 4 om en god universell utbildning för alla, eller mål 5 om jämställdhet. Decent Work är också avgörande för att uppnå mål 10 – minskad ojämlikhet inom och mellan länder – och därmed vårt svar till den som vill bygga murar och stänga gränser.

Fotnot: Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Lands-, Tjänstemanna- och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna och representerar drygt 9 miljoner fackligt anslutna.