Sysselsättningen i Sverige går åt rätt håll, men än återstår en bit innan regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet 2020 blir verklighet.  Regeringens arbete med bland annat ett kunskapslyft, extratjänster inom välfärden och moderna beredskap inom staten är viktiga åtgärder, men ska målet nås krävs att arbetsmarknadspolitiken ställs om för att på ett bättre sätt kunna implementeras i hela landet.

En av de stora utmaningarna när det gäller svensk arbetsmarknad handlar om att arbetsmarknaden ser väldigt olika ut beroende på vart i landet du befinner dig. Förutom skillnader i arbetslöshetssiffror så är det också skillnader i vilken typ av näringsliv som dominerar de olika regionerna och vissa bristyrken kan också skilja sig över landet. Det behöver politiken ta hänsyn till.

SSU tror på en en mer decentraliserad arbetsmarknadspolitik där arbetsförmedlingen blir en tydligare regional aktör och där regionala bristyrkesanalyser från arbetsförmedlingen används för att underlätta för arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare lokalt att matcha arbetslösa mot de lediga jobben. Regionerna och kommunerna behöver fler verktyg för att kunna bidra till att bryta arbetslösheten och då måste en del av statens uppgifter decentraliseras.

Vi anser att regionala arbetsmarknadsråd med representanter från politiken regionalt och arbetsmarknadens parter bör skapas för att implementera delar av den nationella arbetsmarknadspolitiken regionalt. En viktig arbetsuppgift för dessa skulle till exempel kunna vara resursfördelningen och tillståndsgivning för yrkeshögskolan.

Satsningar på yrkeshögskolan är en central del för att lösa kompetensförsörjningen inom flera bristyrken. Yrkeshögskoleutbildningar, som ofta arbetas fram i samråd med det lokala näringslivet, är en effektiv utbildningsform och i nio fall av tio har de som avslutat en yrkeshögskoleutbildning ett jobb när undersökningar görs ett år efter avslutad utbildning. Det är ett riktigt bra resultat.

Tyvärr upplever allt för många utbildningsanordnare att det är svårt att få möjlighet att starta yrkeshögskoleutbildning. Väldigt många ansökningar får avslag och i många fall ges bara tillstånd under kortare perioder vilket inte skapar den långsiktighet som krävs för att hålla en hög utbildningskvalité. Vi tror att ett ökat regionalt inflytande skulle kunna ge större förutsättningar för att rätt insatser beslutas i respektive region.

Socialdemokraterna slog vid sin kongress i april fast att arbetsmarknadspolitiken på ett tydligare sätt behöver anpassas till lokala och regionala förutsättningar. Nu gäller det att de skrivningarna omsätts i konkret politik. Löftet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är ett av regeringens viktigaste. SSU menar att om den uppgiften ska kunna klaras av så kommer det en rad olika insatser behövas, ibland olika insatser i olika delar av Sverige. Därför behöver en större del av arbetsmarknadspolitiken decentraliseras.

Philip Botström, förbundsordförande SSU
Niklas Säwén, regionalpolitisk talesperson SSU