Till näringsminister Mikael Damberg, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, näringsdepartementet och ledamöter i näringsutskottet i Sveriges riksdag:

Våra företag representerar Svensk Sportfiskehandel och vi vill med detta brev rikta Sveriges regerings och lagstiftande församlings uppmärksamhet mot att ny lagstiftning riskerar att hämma och kraftigt försämra förutsättningarna för vår näring, till förmån för ett antal hobbyverksamheter med marginell samhällelig nytta.

Vi känner till att riksdagen genom alliansen och SD uppmanat regeringen att återkomma med förslag till förenklade regler för småskaliga kraftverksägare.

Vi känner också till att det nu arbetas med ett förslag rörande regler i miljöbalken och tillhörande lagstiftning för att Sverige ska nå EU:s nationella miljömål med levande sjöar och vattendrag.

Våra medlemsföretag inom redskapsbranschen och Sveriges renodlade sportfiskebutiker, totalt drygt 120 företag, omsätter 4,5 miljarder kronor och sysselsätter nära 600 personer. Räknar vi med de butiker som har ett blandat sortiment som järnhandel med flera rör det sig om cirka 800 återförsäljare med minst 2 000 sysselsatta. Detta ska jämföras med en årlig omsättning på runt 50 000 kronor och en vinst på några tusen kronor per år hos de 1 000 minsta vattenkraftverken.

Vi vill påpeka att sportfiske som friluftssysselsättning är större än de flesta andra hobbys och fritidsverksamheter. Det är till exempel drygt 1,6 miljoner människor som ägnar sig åt sportfiske varje år. SCB har i en färsk rapport visat att de svenskar i åldern 16–80 år som ägnar sig åt fritidsfiske årligen tillbringar mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor på sin hobby. En stor del av mellanskillnaden mellan denna summa och de 4,5 miljarder vi omsätter hamnar i landsbygden i form av boende- och uppehållskostnader.

Det finns också näringar kring sport-fiske-turismen som campingar, livsmedelsaffärer, bensinmackar – bara för att nämna några – som skulle gynnas om merparten av de allra minsta småskaliga vattenkraftverken upphör med sin verksamhet.

En rapport visar att potentialen ligger på mer än 10 miljarder per år, förutsatt att olönsamma och för energisystemet närmast obsoleta småskaliga kraftverk avvecklas och att de samhällsnödvändiga kraftverken miljöanpassas.

Nu kräver vi att alla vattenkraftföretag så fort som möjligt, oavsett storlek, ska följa lagen och miljöanpassas, och det på samma villkor som övrig industri. Om några anses vara ovärderliga kulturmiljöer förmodar vi att det allmänna kan gå in och finansiera de fiskvägar som behövs till skydd för fisken och miljön. De minsta kraftverken bör för bästa samhällsekonomi avvecklas. Fiskvägar förbi dessa dammar och kraftverk är med få undantag dåliga kompromisser som innebär att dammar blir kvar och förstör habitat och lekområden.

Är det privatpersoner eller ideella föreningar som driver verksamheterna har vi inget emot att staten kompenserar dem för kostnader i samband med avveckling. Huvudsaken är att förslagen på moratorium och ”enklare” lagstiftning tas bort. Det är orimliga kvar kraven med förödande konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi önskar ett svar av närings- respektive landsbygdsministern på hur ni ser på denna fråga.

Olle LidesjöPure Fishing
Jesper Norell, Normark
Stefan Trumstedt, CWC Catch With Care
Håkan Norling, Guideline Sweden AB
Niklaus Bauer, Flydressing
Andreas Lundberg, LOOP
Ulf Sjövall, Dart