LÄS OCKSÅ Förslag: Tuffare regler för utstationering

I dag träder de nya Lavalreglerna om utstationering i kraft. Den nya lagstiftningen innebär viktiga förändringar som kan stärka den svenska kollektivavtalsmodellen.

LO:s medlemsförbund välkomnar att regeringen delar våra prioriteringar och vill åstadkomma ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Den viktigaste förändringen i den nya lagstiftningen är att den så kallade bevisregeln tas bort. Fackliga organisationer kommer nu, till skillnad från tidigare, alltid att kunna kräva att de företag som befinner sig i Sverige ska teckna avtal. Ytterst kan dessa krav ställas med stöd av stridsåtgärder. Fackens möjligheter att ta ansvar för att även anställda som är här tillfälligt likabehandlas stärks, men vi är inte framme ännu.

Den svenska modellen vilar på att arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för lön- och anställningsvillkor. Genom kollektivavtalen kan villkoren vinna bred legitimitet och skapa stabilitet på arbetsmarknaden. En viktig förutsättning för att kollektivavtalsmodellen ska lyckas är dock att reglerna kan skapa konkurrensneutralitet mellan företag.

De nya utstationeringsreglerna handlar inte enbart om utökade rättigheter för utstationerade arbetstagare och fackliga organisationer. Lagstiftningen innebär även fackliga skyldigheter.

Det nya regelverket förutsätter att utstationeringsavtal ges in till Arbetsmiljöverket. Ytterst handlar det om att skapa tydlighet om vilka löne- och anställningsvillkor som gäller på svensk arbetsmarknad.

LO-förbunden avser att fullgöra de skyldigheter som följer av de nya Lavalreglerna. En stor avtalsrörelse – som ännu inte avslutas – har krävt mycket av LO-förbundens uppmärksamhet under våren. Innan riksavtalen är färdigförhandlade kan man inte heller ta ställning till de löner och villkor som ska ingå i utstationeringsavtalen. Arbetet med att ta fram utstationeringsavtal har dock kommit igång.

Varje LO-förbund där utstationering förekommer arbetar för att innan den 1 september ge in utstationeringsavtal till Arbetsmiljöverket. LO har tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska bistå förbunden i att upprätta utstationeringsavtal.

Kollektivavtalsmodellen byggs upp av starka ansvarstagande parter som vårdar sina överenskommelser med beaktande av allmänna samhälleliga intressen.

Genom kollektivavtalen säkras arbetsfreden och stabila förutsättningar för produktionen samtidigt som löntagarna via de fackliga organisationerna får inflytande över arbets- och anställningsvillkoren.

De nya utstationeringsreglerna innebär ett steg i riktning mot ökad konkurrensneutralitet på svensk arbetsmarknad. För att utstationeringsavtalen ska fungera krävs dock fortsatta reformer.

Skattelagstiftningen för utländska företag behöver skärpas. Systemet med anmälningsplikt för utländska företag måste stärkas upp. Arbetsmiljöverket behöver ökade resurser för att övervaka arbetsmiljön för utstationerade arbetstagare.

LO-förbunden förväntar sig att regeringen fortsätter att stödja kollektivavtalsmodellen med fortsatta reformer. Inte minst genom att verka för verkliga förbättringar av EU:s utstationeringsdirektiv och ett socialt protokoll. Genom konstruktiv medverkan i den fortsatta utvecklingen av utstationeringsreglerna vill LO-förbunden bidra till att svenska kollektivavtalsmodellen stärks i förhållande till EU-rättens krav.

Johan Lindholm, ordförande Byggnadsarbetareförbundet
Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet
Magnus Pettersson, ordförande Fastighetsanställdas förbund
Per-Olof Sjöö, ordförande GS
Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund
Malin Ackholt, ordförande Hotell- och restaurangfacket
Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Tobias Baudin, ordförande Kommunalarbetareförbundet
Eva Guovelin, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet
Jan Granvik, ordförande Musikerförbundet
Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet
Matts Jutterström, ordförande Pappersindustriarbetareförbundet
Valle Karlsson, ordförande SEKO
Markus Pettersson, t.f. ordförande Transportarbetareförbundet