Sverige står inför en annalkande bostadskris. Boverket bedömer att mer än 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025. Lyckas vi inte kommer det inte bara att innebära personliga svårigheter i form av att exempelvis ungdomar tvingas bo hemma mycket längre utan också att det försvårar för människor att hitta nytt jobb.

Det hindrar också företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd på lång sikt.

För att kunna uppnå bostadsmålet krävs stora reformer. Den kanske viktigaste reformen rör tillgången till arbetskraft. Bara för att klara de framtida åldersavgångarna krävs 40 000 nya medarbetare i byggbranschen. Samtidigt uppger sex av tio byggbolag arbetskraftsbrist som det främsta hindret för att växa.

Näst efter yrken med pedagogisk inriktning är yrken inom bygg och anläggning yrkesområdet med störst brist på ett års sikt enligt arbetsförmedlingens prognoser. Men det finns en tudelning på arbetsmarknaden. Samtidigt som vissa branscher, däribland bygg, ropar på fler medarbetare är cirka 148 000 personer långtidsarbetslösa. En situation som tyvärr allt fler tvingas leva med.

I dag befinner sig en stor andel av befolkningen i ett så kallat bidragsberoende. 2016 var drygt 793 000 personer mellan 20 och 64 år försörjda genom sociala ersättningar och bidrag enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar.

Över 70 000 ungdomar har varken jobb eller befinner sig i studier. Detta är en del av ett större samhällsproblem där byggbranschen vill dra sitt strå till stacken.

Därför har Sveriges Byggindustrier tillsammans med Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko i samband med årets avtalsrörelse kommit överens om två viktiga initiativ för att få fler att kunna sysselsättas i byggbranschen. Dels skapas en ny form av praktikanställning och dels införs en yrkesintroduktionsanställning.

Praktiken syftar till att få personer som i dag saknar relevant utbildning eller erfarenhet från byggbranschen att öka intresset för branschen. Yrkesintroduktionen riktar sig bland annat mot personer som tidigare saknar yrkesutbildning eller som har viss erfarenhet och vill utbilda sig till ett yrke inom bygg där det råder brist på arbetskraft.

Med överenskommelserna vill vi parter ta ett ansvar för att underlätta för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen.

Vi som företräder parterna på byggarbetsmarknaden kan göra en del men de stora insatserna för att utbilda och förbereda fler för arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen måste det offentliga stå för.

Regeringen har visserligen gjort en satsning inom ramen för Kunskapslyftet där fler utbildningsplatser inom bland annat yrkesutbildning för vuxna gjorts. Men tyvärr är fördelningen av platser mellan olika yrkeskategorier alltför ojämn. Antalet elever med inriktning vård och omsorg var drygt 55 000 under perioden 2014 till 2015, medan bygg och anläggning bara stod för cirka 1 000.

Menar regeringen allvar med sin ambition att minska utanförskapet och undvika en bostadskris har de nu ett gyllene tillfälle att slå två flugor i en smäll. Då kommer fler i jobb samtidigt som förutsättningarna för att undvika en framtida bostadskris förbättras.

Mats Åkerlind tf vd Sveriges Byggindustrier