UTMATTNING. Det har skett en markant ökning av antalet sjukskrivna i åldrarna 24–29 år med allvarliga stressrelaterade diagnoser, skriver tidningen Arbetarskydd. Fler kvinnor än män drabbas. De senast fem åren har antalet unga kvinnor med utmattningssyndrom ökat med mer än 400 procent. Även bland männen har det skett en ökning, men från en lägre nivå.

ARBETSOLYCKA. Ståltillverkaren Sandvik Materials -Technology (SMT) får en företagsbot på 400 000 kronor för en arbetsplatsolycka som skedde 2014. Då skadades en anställd när han skulle byta en cirkulationspump i en rörledning för svavelsyra. Tryck uppstod när systemet skulle spolas ur med vatten och mannen översköljdes av vattenblandad syra. Han blev blind på högra ögat och fick allvarliga brännskador. Enligt strafföreläggandet har det saknats tillräckliga instruktioner och riskbedömningen har brustit.

ELFORDON. Räddningspersonal har liten erfarenhet av hur man minimerar risker för exempelvis elchocker vid olyckor med elfordon. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Forskarna djupintervjuade räddningstjänst och tjänstemän i tre svenska kommuner om säkerheten vid olyckor med elfordon. En slutsats är att det behövs kunskap om hur man säkert kopplar bort elen vid olyckor.

SKOLUTVECKLING. Nya riktlinjer i Malmö stad ger förskollärare, barnskötare och pedagoger i förskolan rätt till schemalagd utvecklingstid från och med i höst. För anställda som är med i Lärarförbundet finns riktlinjerna med i det nya kollektivavtalet. Enligt Ana Maria Deliv, avdelningschef för Kvalitet och myndighet på stadens förskoleförvaltning, syftar riktlinjerna bland annat till att ge anställda möjlighet att lära av varandra och bidra till en bättre arbetsmiljö.