Höga krav och liten kontroll över det egna arbetet. Där har man ett bra recept för stress och utbrändhet i arbetslivet. Akuta stressreaktioner är dessutom en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning.

Men det finns exempel som gått mot trenden. I Piteå har man visat att den bästa medicinen mot sjukskrivningar är att öka personalens inflytande över arbetet. Det är en viktig lärdom i en tid där vi alla uppmanas att tänka positivt snarare än att skaffa oss makt över det vi gör.

Forskaren Therese Öhrling har följt städenheten i Piteå kommun i sin doktorsavhandling. Städarna var ofta sjukskrivna och personalomsättningen var stor. Ledningen för enheten fick till slut igenom att den skulle få organisera sig själv med mer ansvar och inflytande för de anställda som följd. Och något mycket radikalt hände. Sjukskrivningarna sjönk successivt till de lägsta inom hela kommunen.

Denna närmast omvälvande förändring kan enligt Therese Öhrlings studie främst förklaras med att stressen minskade när arbetet blev mindre detaljstyrt och tilliten på arbetsplatsen ökade.

Det finns en modell som brukar användas för att analysera stress. Den kallas krav-kontroll-stöd-modellen. Hur stora är kraven, matchas de av hur mycket kontroll en anställd har och vilket socialt stöd finns det på arbetsplatsen?

Alla de här faktorerna förbättrades för städarna i Piteå kommun. De fick närmare kontakt med sina chefer och bättre kommunikation med varandra. Det blev lättare att upptäcka tecken på stress tidigt samtidigt som de sociala relationerna mellan de anställda stärktes.

Vad ska vi dra för slutsatser av förändringarna i Piteå? Jo, att makten över det egna arbetet spelar väldigt stor roll. Arbetsbelastning och ergonomi hade enligt Öhrlings avhandling ganska lite med sjukskrivningarna att göra. Av det kan man sluta sig till att de senaste årens debatt om styrformen New Public Management också kan kopplas till ökningen av stress och sjukskrivningar.

Detaljstyrda anställda känner varken tillit från eller till sina chefer och konkurrens kollegor emellan skapar sämre sociala relationer i stället för bättre resultat.

Exemplet från Piteå måste få politiska konsekvenser. Sjukskrivningstalen på grund av stress ökar och inte sällan är det yngre personer som drabbas. Diskussionen om inflytande över arbetslivet har hamnat på efterkälken.

Från borgerligt håll ses det ofta som gnäll från otacksamma arbetare. Men från vänstersidan måste det finnas bättre svar än att alla stressproblem löser sig med kortare arbetstid. Att en gång för alla skrota New Public Management är en bra början.