Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. När den publiceras i morgon, torsdag, ger den nytt bränsle åt debatten om vinstintressen inom den skattefinansierade välfärden:

64 procent av de intervjuade tror att företag och organisationer utan vinstsyfte är ”bra” eller ”mycket bra” på att leverera kvalitet i sin vård och sociala omsorg. Samma siffra för kommuner och landsting är 57 procent. För privata vård- och omsorgsföretag är den 52 procent.

Nästan sju av tio (68 procent) anser samtidigt att det är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” att kunna välja utförare av vård och omsorg. Här finns dock en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med motsvarande undersökning 2013: Då svarade fler (76 procent) att det var viktigt att få välja.

68 procent anser att den som bedriver vård och omsorg inte bör dela ut vinst utan i stället låta överskottet gå tillbaka till verksamheten. En av fyra (25 procent) anser att den som bedriver vård och omsorg ska kunna dela ut vinst till sina ägare på samma sätt som andra företag, medan 7 procent svarar ”vet ej”.

För de ideella företagen är resultaten förstås välkomna.

– Samma frågor ställdes 2012 och 2013. I stora drag är opinionen stabil. De idéburna organisationerna och företagen har högt anseende, kommenterar Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna, som tillägger:

– Det är glädjande för oss. Liksom att 70 procent anser att överskott ska återinvesteras i verksamheten, så som sker i våra företag.

Undersökningen baseras på 1 010 webintervjuer som gjordes den 30 mars – 5 april 2017. Svarsfrekvensen i undersökningen är 58 procent.

Undersökningar som bygger på webintervjuer beskylls ibland för att vara mindre rättvisande än undersökningar där de intervjuade kontaktas per telefon: De som är villiga att delta i webenkäter är förmodligen inte representativa för befolkningen i alla avseenden. Novus betonar dock att deras så kallade Sverigepanel inte är ”självrekryterad”, utan består av personer som Novus har rekryterat slumpmässigt för att få fram en grupp som är representativ för den svenska allmänheten.