– Det står mycket fint om kompetensutveckling i både våra branschavtal och i industriavtalet, säger Marie Nilsson. Men vi har inte fått fart på det i praktiken.

På IF Metalls kongress, som inleds i Göteborg på fredag, samlar sig förbundet för att äntligen få visionerna om det ständiga lärandet att lyfta.

– I framtiden kommer det inte att räcka att nyanställa personer med rätt kompetens. Våra medlemmar ute på arbetsplatserna måste få utbildning för den nya tekniken. Annars blir det brist på arbetskraft, säger Marie Nilsson, som anser att mer kompetensutveckling för de anställda ligger även i arbetsgivarnas intresse: Kunnig personal kan stärka svenska företags konkurrenskraft.

Den allt snabbare digitaliseringen har beskrivits som en fjärde industriell revolution (då ses ångmaskinens, elektricitetens och elektronikens intåg som de tre föregående). I en rapport som arbetats fram till kongressen analyserar IF Metalls utredningsenhet hur digitaliseringen kommer att påverka industriarbetet.

Effekten är inte entydig. Den nya tekniken kan leda till intressantare, mer innehållsrika arbeten – men också till fler monotona och enahanda jobb.

Genom att vara väl förberedda ökar vi sannolikheten för det förra alternativet, resonerar IF Metall.

– Vi är redo att ta ansvar för kompetensfrågorna tillsammans med arbetsgivarna. Men även det ordinarie utbildningsväsendet måste medverka. Bland annat måste gymnasiets yrkesförberedande program hänga med bättre i utvecklingen, säger Marie Nilsson med adress till regeringen.

Vid sidan av kompetensutveckling lyfter motionerna till kongressen fram ett par mer traditionella trygghetsfrågor.

En är sjukförsäkringen, där regeringen visserligen har tagit bort den bortre tidsgränsen, men där mycket av den så kallade rehabiliteringskedja som alliansregeringen införde finns kvar.

En annan är inhyrningen av personal. IF Metall har 10 800 medlemmar i bemanningsföretag, varav många arbetar sida vid sida med industriföretagens fast anställda arbetare, men på andra villkor.

– Vi har arbetsplatser där inhyrda arbetare har gått i åtta – nio år, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. De är en del av laget, men har en annan arbetsgivare. Vi anser att det måste finnas en tidsgräns för inhyrning.

En enig valberedning har föreslagit Marie Nilsson, i dag vice förbundsordförande, till ny ordförande för IF Metall efter Anders Ferbe. Som ny vice ordförande föreslås Tomas With, i dag chef för förhandlingsenheten på förbundskontoret.

Valberedningen föreslår omval av avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä och förbundssekreteraren Anna Jensen Naatikka.

Därmed kommer förbundsledningen även i fortsättningen att bestå av två män och två kvinnor.

– Att jag är kvinna kommer nog inte att innebära någon skillnad för förbundets inriktning, säger Marie Nilsson.

Men hon tillägger i nästa andetag att kvinnor på framträdande poster i förbundet spelar en viktig roll som förebilder. Förra kongressen, som hölls 2014, bestämde att IF Metall ska vara en feministisk organisation.

Och Anna Jensen Naatikka anser att förbundet har kommit längre än andra fackförbund i jämställdhetsarbetet.

Trots att kvinnorna bara utgör 19 procent av medlemmarna i IF Metall har förbundet som mål att kvinnor ska utgöra 30 procent av alla beslutande och rådgivande organ. Alltså en betydande överrepresentation.

– Det målet har vi klarat, med undantag för avdelningarnas representantskap, där bara 16 procent är kvinnor, säger Anna Jensen Naatikka.