LÄS OCKSÅ ”Vi kan ju inte trolla fram medarbetare” – intervju med AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg

Arbetsförmedlingens stora omorganisering ”förnyelseresan” börjar nu att realiseras. En tidsplan för hur och när förändringarna ska ske presenteras för myndighetens chefer i dagarna, erfar Arbetet.

Sedan Mikael Sjöberg tillträdde sin tjänst som generaldirektör för Arbetsförmedlingen för tre år sedan har en omorganisation utlovats där medborgarnas förtroende för myndigheten, e-tjänster och det dubbla uppdraget att hjälpa både arbetssökande och företag, skulle stärkas.

I den slutrapport som Arbetet har tagit del av finns förslag till inriktning på ny organisation. Där presenteras ett färdigt förslag på tre ”affärsområden”, med arbetsnamnen ”Arbetssökandecenter”, ”Arbetsgivarcenter”, och IT-verktyget ”Matcha direkt”.

I stället för en geografisk indelning med lokala kontor ska allt mer service ske digitalt. Arbetssökandecenter ska finnas enbart som stöd till arbetssökande som är i behov av fördjupade insatser, enligt rapporten. Satsning på arbetsgivarservice ska ge arbetsgivare tillgång till stöd för lokal, nationell och internationell rekrytering och jobbmatchning, vilket innebär fördjupad service utifrån arbetsgivarnas behov.

Enligt slutrapportens förslag ska delar av förändringarna börja införas i närtid. Arbetssökandecenter, arbetsgivarcenter kan bli aktuella att införa med start någon gång under vintern 2017-2018. Hela omorganiseringen kommer att pågå till sommaren 2019.

Arbetsförmedlingens styrelse är, enligt rapporten, positiv till inriktningen, men vill se en fördjupad analys av förslaget ”arbetssökandecenter” och ”arbetsgivarcenter” innan de tar slutlig ställning till förslaget. Den fördjupade analysen beräknas vara klar under hösten 2017 och ska stämmas av löpande vid styrelsens kommande sammanträden, enligt det material Arbetet tagit del av.

Även Sekos representant på Arbetsförmedlingen Gunnar Carlsson är i grunden positiv till omorganiseringen men tycker att det är bekymmersamt att det sker just under ett valår.

– Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att uppnå bättre resultat. Frågan som vi ställer oss är det rätt tid för en stor omorganisation nu? Klarar myndigheten det, vad händer om det går åt skogen? frågar sig Gunnar Carlsson

Han tycker också att facket hittills har hållits utanför för mycket.

– Den största utmaningen med omorganiseringen är att vi inte tappar fart. Det är stora krav på den här myndigheten, alla tycker någonting, många vill lägga ner verksamheten. Och att i det läget tappa i effektivitet är inte bra. Det är ett stort risktagande, säger han.

Enligt rapporten finns det i nuläget inga besparingskrav och inga planer på att säga upp personal. Syftet med den nya organisationen är att ”maximera nyttan av Arbetsförmedlingens resurser inom befintlig budget”.

Det understryks i dokumentet till cheferna att organisationsförändringen är ett förslag. ”Det återstår förhandlingar med de fackliga parterna och sedan ett första delbeslut av generaldirektören om första steget i införandet av en ny organisation. Ett sådant första delbeslut beräknas vara klart senare i maj”.