Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I morgon, onsdag, lägger EU-kommissionen fram ett utkast om kommande lagförslag inför EU-parlamentet – förslag som ska få fler kvinnor i EU-länderna att förvärvsarbeta.

I samtliga EU-länder förvärvsarbetar kvinnor mindre än män, till stor del ett resultat av att de tar mer ansvar för barn och för sjuka anhöriga. Följden blir lägre livsinkomst och lägre pension. Detta trots att kvinnor utbildar sig allt mer – numera tar fler kvinnor än män examen på högskolenivå. Och trots att kvinnorna behövs på arbetsmarknaden då befolkningen åldras och allt färre befinner sig i yrkesaktiv ålder.

EU har redan tvingande regler om föräldraledighet. Men de nuvarande reglerna, som är från 1990-talet, räcker inte för att bryta gamla mönster, konstaterar EU-kommissionen.

Dagens regler säger att EU-länderna ska erbjuda minst fyra månaders föräldraledighet åt vardera föräldern, varav en månad inte går att överlåta på den andra föräldern – en så kallad pappamånad. Ledigheten behöver inte vara betald.

Kommissionen föreslår inte förlängd total föräldraledighet, men vill att fyra månader ska reserveras för vardera föräldern. Ledigheten ska få tas ut fram till dess att barnet fyller tolv år, inte till åtta års ålder som i dag.

Dessutom ska föräldraledigheten medföra ersättning på samma nivå som sjukpenningen.

Sammantaget skulle förslagen ha stark effekt på jämställdheten, och dessutom öka pappornas livskvalitet, skriver kommissionen i utkastet.

Inte minst förslaget om fyra månaders föräldraledighet som inte kan överlåtas till den andra föräldern är oväntat radikalt. Det kan jämföras med den svenska föräldraförsäkringen, där vardera föräldern har 90 dagar med ersättning på sjukpenningnivå som inte går att avstå till den andra föräldern.

– Jag har inte haft höga förväntningar på kommissionen, med tanke på de högervindar som blåser över Europa, säger den svenska EU-parlamentarikern Anna Hedh (S). Men det här är fantastiskt för att vara EU-kommissionen.

– Det kommer att ta tid innan ett nytt föräldraledighetsdirektiv är på plats. Förhoppningsvis har Sverige kommit längre på vägen mot en jämställd föräldraförsäkring dessförinnan. Men som socialdemokrat vill jag självklart att mina systrar och bröder i Europa ska få samma möjligheter som svenska föräldrar har.

Kommissionen vill också införa tio lediga dagar för pappan i samband med barnets födelse, en direkt motsvarighet till ”pappadagarna” i den svenska föräldraförsäkringen.

Många kvinnor i Europa tvingas att arbeta deltid, eller inte förvärvsarbeta alls, därför att de måste ta hand om gamla och sjuka anhöriga. I sitt utkast föreslår EU-kommissionen en rätt till fem dagars betald ledighet per år för vård av anhöriga införs.

Vid sidan av lagstiftad rätt till ledighet betonar kommissionen att de mål som EU satt upp för utbyggnaden av barnomsorgen i EU-länderna nu måste uppnås. Målet är att 33 procent av alla barn i åldrarna 0 – 3 år ska ha tillgång till barnomsorg, och 90 procent av alla barn i åldrarna 3 – 6 år. I dag ligger barnomsorgstäckningen på 30 procent för de yngsta barnen och 83 procent för barnen i åldrarna 3 – 6 år.

Det utkast till förslag (”communication”) som EU-kommissionen presenterar för parlamentet på onsdag eftermiddagen kan ses som ett första steg i EU:s lagstiftningsprocess. Det ska så småningom följas av konkreta förslag till ny EU-lagstiftning.