Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent. Psykiska problem är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

45 procent av alla pågående sjukskrivningar har psykisk ohälsa som orsak. Problemet är störst bland kvinnor: I slutet av 2016 hade nästan varannan sjukskriven kvinna – 49 procent – en psykiatrisk diagnos.

Generellt slutar de flesta sjukfall –  96 procent – med återgång i arbete. Det gäller även de flesta som drabbas av psykisk sjukdom, där 93 procent så småningom kommer tillbaka till jobbet. Men det tar mycket längre tid – i genomsnitt 75 dagar vid psykiatriska diagnoser mot 44 dagar för samtliga sjukfall.

De allra längsta sjukfallen finns i svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Här är också risken störst för att arbetsförmågan ska försvinna för gott, så att sjukskrivningen går över i sjukersättning.

Den grupp av diagnoser som ökat mest är emellertid ”anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress”, där utmattningssyndrom ingår.  Här är chansen att komma tillbaka i arbete bättre, enligt statistiken.

Trots att utmattningssyndrom har uppmärksammats mycket säger Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler till Sveriges Radio:

– Jag tror att det är viktigt att vi pratar ännu mer om den här gruppen. Vi har inte tillräckliga kunskaper om vad ökningen beror på.

Tidigare forskning har dock ringat in var problemen är störst: bland kvinnor inom kontaktyrken hos offentliga arbetsgivare. Socialsekreterare, psykologer, kuratorer, behandlingsassistenter och lärare hör till de mest utsatta yrkena.