Var sjätte svensk 15-åring säger sig ha blivit mobbad minst ett par gånger i månaden, enligt en enkät gjord av OECD. I december 2016 presenterades den senaste Pisa-rapporten som visade på ett uppsving för de svenska skolresultaten. Nu, ett par månader senare, släpper OECD ytterligare en del i Pisarapporten, denna gång koncentrerad på elevers välbefinnande. Bland de ämnen som tas upp finns bland annat mobbning.

17,9 procent av de svenska eleverna har svarat ja på frågan om de har utsatts för någon form av mobbning ”minst ett par gånger i månaden”. Detta är något under det redovisade OECD-snittet (18,7 procent).

När det gäller pojkar (17,8 procent) respektive flickor (18,1 procent), visar undersökningen inte på någon större skillnad, däremot märks en skillnad när det gäller socioekonomiskt gynnade respektive missgynnade elever.

I den förstnämnda kategorin svarar 16 procent ja om de mobbats ”ett par gånger i månaden” alternativt ”en gång i veckan eller mer”. När det gäller socioekonomiskt missgynnade elever stiger siffran till 20 procent av de tillfrågade.

Skolverket lyfter i en kommentar till enkäten fram att 35 procent av de socioekonomiskt minst gynnade eleverna inte känner sig hemma i skolan. Motsvarande siffra för de socioekonomiskt mest gynnade eleverna är 26 procent. Myndigheten pekar också på att 30 procent av de utrikesfödda eleverna med två utrikesfödda föräldrar har svarat att de känner sig som en outsider i skolan. För de med minst en inrikesfödd förälder var siffran 20 procent.

– Omkring 70-80 procent av de svenska eleverna upplever tillhörighet i skolan och 20-30 procent känner sig utanför. Det är en tydlig signal att skolorna behöver förbättra skolklimatet säger Eva Lundgren, ansvarig för Pisa i Sverige på Skolverket, i en kommentar.

På frågan om man blivit hotad av andra elever svarar samtidigt 83 procent ”aldrig eller nästan aldrig”.

Bland övriga frågeställningar märks elevernas studiemotivation och ängslan inför prov.

41 procent av de tillfrågade svenska eleverna svarar ja på frågan: ”Jag blir väldigt spänd när jag studerar”. 61 procent upplever att de oroar sig inför ett prov även om de har förberett sig väl.

Rapporten bygger på enkätsvar bland de elever som gjorde det senaste Pisa-testet och spänner milt sagt brett över områden som hur nöjda eleverna är med sin livssituation till i vilken omfattning de äter frukost före skoldagen.

Frågor av den här arten har funnits med i tidigare Pisa-undersökningar men detta är nu första gången som OECD nu gör en rapport på temat elever välbefinnande.

Tobias Österberg/TT
Martina Frisk/Arbetet