#dinarbetsmiljö ”Alla ska må bra på jobbet, och ingen ska utsättas för fara eller risk.” Det är utgångspunkten för arbetsmiljöarbetet, för Jaana Pålsson, förste ombudsman och regionalt skyddsombud för Handels avdelning 27 Sundsvall.

För att nå dit krävs det att både anställda och arbetsgivare samarbetar, säger hon. Det är visserligen arbetsgivarens ansvar att se till så att arbetsmiljön är säker, men även den anställda har ett ansvar att påtala brister så att arbetsmiljön kan förbättras.

Om man som arbetstagare ser att en hylla håller på att rasa, att skyddsräcken saknas eller att en kollega mobbas eller stressar för mycket ska man ta upp det så att arbetsgivaren kan ta tag i problemet. Det bästa är om brister i arbetsmiljö kan åtgärdas redan innan de blivit problem.

– Det förebyggande arbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete, är oerhört viktigt. Om det fungerar kan vi tillsammans med arbetsgivarna se till så att olyckor inte sker och vi kan förhindra att anställda mår psykiskt dåligt på grund av jobbet, säger Jaana Pålsson.

Om arbetsgivaren inte gör vad den ska kan man som anställd vända sig till sitt skyddsombud. Om det saknas skyddsombud på arbetsplatsen kan fackliga medlemmar få hjälp av avdelningarnas regionala skyddsombud. Det gäller även fackanslutna på företag utan kollektivavtal. Skyddsombudet kan sedan ställa krav på arbetsgivaren.

– Vi försöker alltid lösa problem i samråd med arbetsgivaren, men om det inte går måste vi ställa krav och i sista hand, om inte heller det hjälper, lämnar vi över ärendet till Arbetsmiljöverket.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Läs mer om #dinarbetsmiljö

Klämdes fast i maskin – exempel på händelser som anmälts till Arbetsmiljöverket 18 april 2016

Arbetsmiljöveckan – därför skriver vi om arbetsmiljö

Krossade benet under rutinjobb

Allt fler sjukskrivs efter arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom alla olyckor och tillbud, samt alla skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.

Skyddsombudets bästa tips för en trygg arbetsmiljö

• Utgå från att alla ska må bra på jobbet och inte utsättas för risker eller ohälsa. Om det inte är så kanske något bör förändras.

• Påtala alltid brister i arbetsmiljön när du upptäcker dem.

• Satsa på systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen så att ohälsa kan förebyggas.

• Välj lokala skyddsombud. Med skyddsombud på arbetsplatsen underlättas det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Så anmäler du och ditt skyddsombud arbetsmiljöproblem:

1.Ta upp problemet med din chef.

2.Om chefen inte gör något, ta upp det med ditt skyddsombud. Du kan också vända dig till skyddsombudet direkt om du inte vågar eller vill tala med chefen själv.

3.Om inte heller skyddsombudet får arbetsgivaren att agera, kan skyddsombudet ställa krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 paragraf 6a. Kravet ska vara skriftligt, det ska tydligt framgå vad som ska åtgärdas och det ska innehålla en tidsram som ger arbetsgivaren rimlig tid att se över problemet. Arbetsgivaren ska skriva under kravet mottagits.

4.Om arbetsgivaren inte vill skriva under mottagarbevis eller inte lämnar information om vilka åtgärder som planeras eller har genomförts innan tidsfristen löpt ut kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande. Det samma gäller om åtgärderna inte är tillräckliga enligt skyddsombudet.

5.Arbetsmiljöverket prövar begäran, oftast genom att göra inspektion på företaget. Verket prövar då bara frågor som rör skyddsombudets krav och inget annat. Efter prövningen kan myndigheten besluta om eventuella förelägganden och förbud.

6.Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Om det finns ett huvudskyddsombud på arbetsplatsen ska hen göra överklagan.