#dinarbetsmiljö På verkstadsfirman BGC plåt AB i Horndal utanför Avesta jobbar 17 anställda med plåtarbeten. Sedan 20 års tid har här pågått svetsning, vattenskärning, fräsning, svarvning, stansning och betning.

Betning är ett sätt att ”tvätta” svetsade föremål från järnföroreningar och lödrester med fluorvätesyra. Arbetet utförs i ett slutet kemikalierum, i bethallen, där det krävs heltäckande skyddsoverall eftersom processen är hälsofarlig.

I april för ett år sedan kom Jan Bylund och Tomas Wilén, båda förtroendevalda regionala skyddsombud för IF Metall Bergslagen, till BGC plåt för en årlig skyddstillsyn. De hade haft årlig skyddstillsyn många gånger tidigare i verkstaden, men den här gången var de extra noggranna.

– Vi upptäckte brister i bethallens skyddsutrustning. Vi påtalade det för den nya vd:n men det var som att han inte vill lyssna, säger Jan Bylund.

De två skyddsombuden uppfattade att företagets vd inte tog säkerhetsriskerna på allvar och inte hade tillräcklig insikt om faran med fluorvätesyran och vikten av att det finns tydliga rutiner runt hanteringen.

– Bethallen är ett slutet rum utan fönster. Om någon skulle falla ihop där inne fanns det inget larm där inne för att påkalla uppmärksamhet och det fanns ingen extra skyddsoverall för den som eventuellt skulle gå in dit och rädda en nödställd. Rutiner och instruktioner var ofullständiga.

Jan Bylund och Tomas Wilén skrev en lista på alla brister de upptäckte, överlämnade dem till företagsledningen och lät frågan bero i ett par dagar.

– När vi kom tillbaka och ledningen fortfarande inte ville lyssna såg vi ingen annan utväg än att lägga ett stopp på verksamheten i bethallen. Vi ville att Arbetsmiljöverket skulle göra en inspektion på plats innan arbetet med fluorvätesyran kunde få fortsätta.

Arbetet stoppades enligt paragraf 6.7 i arbetsmiljölagen, vilket innebär att skyddsombudet kan bestämma att arbete med omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Stoppet pågick i tre dagar innan Arbetsmiljöverkets inspektör kom och stoppet hävdes. Arbetsgivaren ställde sig mycket kritisk och frågande till skyddsombudens agerande och uttryckte, enligt arbetsmiljöverkets anteckningar, att ”Verksamheten har sett likadan ut i 15 år ”.

Ett år senare konstaterar Jan Bylund och Tomas Wilén att skyddsombudsstoppet förde mycket gott med sig.

– Bristerna åtgärdades, men framför allt fick alla på verkstaden en större medvetenhet om riskerna med betningen. Att det är farligt det visste alla, men om olyckan skulle vara framme är det otroligt viktigt att alla är på arbetsplatsen är uppdaterade och vet vad de ska göra. Det är genom bra rutiner och föreskrifter som vi kan undvika de allvarliga olyckorna. Jag tycker det finns en större förståelse hos arbetsgivaren för det efter det här, säger Jan Bylund.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom alla olyckor och tillbud, samt alla skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.