I den bransch som Pappers verkar i, där tidningspapper är en del, samlas redan nu över 90 procent av materialet in. Hundra procent av det insamlade tidningspappret återvinns, skriver Matts Jutterström och Conny Nilsson, Pappers i en debattartikel riktad till miljöminister Karolina Skog (MP).  Foto: Martina Holmberg/TT

I den bransch som Pappers verkar i, där tidningspapper är en del, samlas redan nu över 90 procent av materialet in. Hundra procent av det insamlade tidningspappret återvinns, skriver Matts Jutterström och Conny Nilsson, Pappers i en debattartikel riktad till miljöminister Karolina Skog (MP).  Foto: Martina Holmberg/TT (bilden är ett montage)

ARBETET DEBATT. Miljöminister Karolina Skog vill kommunalisera avfallshanteringen. Det är en politik som hotar jobben, återvinningen av returpapper och miljön! Det skriver Matts Jutterström, ordförande Pappers och Conny Nilsson, ombudsman Pappers.

Miljöminister Karolina Skog vill kommunalisera avfallshanteringen. Anledningen är att två tredjedelar av alla sopor som förbränns skulle kunna återvinnas. Vidare anför ministern att återvinningen är alltför dålig i dag, vilket betyder att värdefullt material förspills.

Vi delar ministerns ambition, att mer material ska kunna återvinnas. Vi är dock nyfikna på vad det är för material Karolina Skog ska samla in. Hur ska det samlas in? Och slutligen hur ska materialet återanvändas? Där är Karolina Skog är svaret skyldig.

Ett material där insamlingsgraden är låg är plasten. Det rapporteras ofta om att plastkassar och annan plast smutsar ner haven. Samma dag som miljöministern lanserade sin idé att kommunalisera avfallshanteringen rapporterades det i massmedia att en strandad val i Norge var tvungen att avlivas. Orsaken till det var den stora mängd av plast den hade i sin matsäck.

I den bransch som Pappers verkar i, där tidningspapper är en del, samlas redan nu över 90 procent av materialet in. Hundra procent av det insamlade tidningspappret återvinns. Den andel som inte samlas in används för att tända elden i kakelugnen eller kaminen i stugan, alternativt slå in fisken som fångats på fisketuren. Det betyder att Pappersproducenterna redan i dag överträffar insamlingsmålen för 2020. Svenska folket och glassektorn samlar in än mer returglas. Varför ska Sverige och Sveriges kommuner äventyra ett system som fungerar mycket bra redan i dag?

I Sverige har vi fyra pappersbruk som använder returpapper i sin produktion för att producera kartong, tidningspapper och toalett- och hushållspapper. Det är Lilla Edet, Mariestad, Fiskeby utanför Norrköping och Hyltebruk! Dessa bruk har investerat mycket pengar i sina anläggningar för att branschen ska kunna ta sitt producentansvar, som Sveriges riksdag beslöt 1994.

Hyltebruks pappersbruk konsumerar 260 000–270 000 ton returpapper per år, hälften av det nytillverkade tidningspappret i Hyltebruk utgörs av returpapper.

En kommunalisering av avfallshanteringen riskerar viktiga miljömål och att pressa upp priset på returpapper. Förslaget har sin bakgrund i regeringsförklaringen där regeringen aviserade att insamling av förpackningar och returpapper skulle flyttas från producenterna till kommunerna – verksamheten skulle kommunaliseras.

Frågan om kommunalisering av avfallshantering har utretts 2001 och 2012. Konsekvensanalysen som Sweco gjort på den senaste avfallsutredningen pekar på en mängd risker och oklarheter. Och konstaterar att om utredningsförslaget genomförs minskar skalfördelarna och leder till minskad effektivitet i flera led av insamlingen. Detta påverkar möjligheterna att nå fastställda miljömål från 2020 och detta till en högre kostnad!

I Sverige har vi en tradition av att först utreda olika förslag och frågor innan beslut tas, vilket vi gjort sedan Axel Oxenstierna instiftade Statskontoret. Ibland upplevs det som trögt och långsamt, men att belysa och inhämta kunskap gör besluten bättre. Det är därför vi med viss förvåning ser att miljöministern inte tar hänsyn till utredningarnas resultat – utan framhärdar att avfallshanteringen ska kommunaliseras.

Den högre kostnaden ska finansieras av företagen och inte kommunerna. Det resulterar i att ansvarskedjan från produktion till återvinning bryts. Kostnaden kommer företagen försöka vältra över på konsumenten om det går. Sannolikt är det inte möjligt, utan det kommer leda till färre arbetstillfällen och minskad produktion i Sverige.

Miljöminister Karolina Skog har varit kommunalråd i Malmö. I Malmö och i Sveriges övriga 25 största städer och kommuner kommer en kommunalisering troligtvis fungera utmärkt. Pappers medlemmar bor och verkar i allmänhet i glesbygd. Det gör att vi inte är lika övertygade om att kommunaliseringen av avfallshanteringen kommer fungera i Sveriges övriga 260 kommuner. Hur ska Torsby kommun i Värmland och Kramfors i Ångermanland med flera klara av en kommunaliserad avfallshantering med långa avstånd och få invånare?

Återvinning av tidningspapper är cirkulär ekonomi i praktiken, vilken är helt i linje med tankarna och förslagen om en utvecklad cirkulär ekonomi som regeringen eftersträvar och bland annat lyfter fram i sin nyindustrialiseringsstrategi!

Miljöminister Karolina Skogs förslag slår sönder ett system som fungerat i 25 år. Vi uppmanar riksdagen och regeringen, att inte slå sönder ett välfungerande insamlingssystem, där pappers- och tidningsfiber återvinns upp till sju gånger genom att kommunalisera avfallshanteringen!

Matts Jutterström, förbundsordförande i Pappers 
Conny Nilsson, samhällspolitisk ombudsman Pappers