LÄS OCKSÅ Trots ett helt arbetsliv med heltid blir LO-medlemmen fattigpensionär

Kvinnor har i snitt 30 procent lägre pension än män. I dag, måndag, presenterade pensionsgruppen som består av sex partier (S, MP, M, C, L och KD), sin handlingsplan för jämställda pensioner. Planen bygger på rapporten Jämställda pensioner som gruppen presenterade i juni och de synpunkter som kommit in på den.

En av punkterna i handlingsplanen handlar om att se över grundskyddet och då främst garantipensionen. I dag prisindexeras garantipensionen och eftersom löneutvecklingen går snabbare än prisutvecklingen hamnar de med garantipension på efterkälken.

Åtgärder behövs förr eller senare, konstaterar Pensionsgruppen som vill se en bred analys.

– Vi vet att många pensionärer har det tufft och 80 procent av de som har garantipension är kvinnor. En viktig del i det fortsatta arbetet är därför att skyndsamt se hur grundskyddet i pensionssystemet kan stärkas. Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan och det är verkligen på tiden att det görs, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), i ett uttalande.

Även Renée Andersson, utredare med ansvar för pensioner på LO, välkomnar den delen.

– Vi måste titta på hur garantipensionen värdesäkras. Det är väldigt många kvinnor som tyvärr är beroende av den och eftersom den är prisindexerad tappar de mycket mot oss som fortfarande arbetar, säger hon.

Samtidigt är hon kritisk till flera av punkterna i handlingsplanen, som hon menar är att ”ta den lätta vägen”, som att se över regler för att kunna föra över premiepensionsrätt.

Det viktiga enligt LO är istället för att komma till rätta med grundproblemet: att kvinnor och män har olika villkor i arbetslivet.

Den allra viktigaste punkten menar Renée Andersson är den sista: att följa utvecklingen av faktorer utanför det allmänna pensionssystemet.

– Arbetslivets villkor missgynnar kvinnor i stort. Kvinnor jobbar mer deltid och har mer osäkra anställningar och det påverkar möjligheten att jobba ihop till en bra pension. Även i arbetsmiljön ser man ett tydligt klass- och könsmönster. Arbetarkvinnor har fortfarande den sämsta arbetsmiljön vilket gör det svårt att jobba så mycket som man vill.

Handlingsplanen i åtta punkter:

1.Översyn av grundskyddet
Grundskyddet betyder mycket för att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor, konstaterar pensionsgruppen. En utmaning är att garantipensionen är prisindexerad. Eftersom lönetillväxten ökar snabbare än prisutvecklingen minskar garantipensionens roll som utjämnare. Förr eller senare behöver åtgärder vidtas, annars kommer grundskydd att ligga under nivån för låg ekonomisk standard. Pensionsgruppen vill se en bred analys av alternativa åtgärder.

2.Gör det lättare att föra över premiepension
Krångliga regler gör att få utnyttjar möjligheten att föra över premiepensionsrätt. Om fler använde möjligheten kan det minska pensionsgapet mellan män och kvinnor. Det kan till exempel vara ett sätt att kompensera om en i familjen har tagit längre föräldraledighet eller jobbar deltid och riskerar få lägre pension senare i livet. Reglerna behöver förenklas, menar partierna.

3.Utred om sambor kan föra över premiepension
I dag får bara makar föra över premiepensionsrätt. Pensionsmyndigheten har förslagit att reglerna även ska gälla sambor. Principiellt önskvärt, säger Pensionsgruppen som vill utreda frågan.

4.Fortsatt analys av utträdet ur arbetslivet
Pensionsgruppen vill analysera varför kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män. Det kan bland annat bero på arbetsmiljö, ohälsa och större ansvar för vård av anhöriga.

5.Fortsatt analys av förslaget om pensionsrätt för studier och barnår
Under barnens fyra första år får föräldern som tjänar minst så kallad pensionsrätt för barnår. Det är extrapengar till den allmänna pensionen, som ska kompensera för inkomstbortfallet. Pensionsgruppen vill fortsätta analysera Pensionsmyndighetens förslag att pengar som avsätts för pensionsrätt för studier istället läggs på pensionsrätt för barnår, eftersom det är mer träffsäkert.

6.Ytterligare överväganden om möjligheten att dela pensionsrätt

Förslag om delad pensionsrätt mellan makar har inte blivit av, istället infördes möjligheten att föra över pensionsrätt. Delad pensionsrätt ansågs ha för stora negativa effekter. Pensionsgruppen anser inte att läget har ändrats, men tycker att det finns skäl att överväga om tidigare skäl mot delning ska omprövas och se om man är beredd att acceptera nackdelarna.

7.En årlig redovisning av jämställda pensioner
Pensionsgruppen vill ha en årlig redovisning av pensionsgapet och utveckling av mer jämställda pensioner.

8.Följa utvecklingen av faktorer utanför det allmänna pensionssystemet
Flera frågor har betydelse för jämställda pensioner och behöver följas, däribland jämställdhet i föräldraförsäkring, deltid för kvinnor och män, jämställdhet på arbetsmarknaden och tjänstepensionernas utformning.