Inför avtalsrörelsen varnar Installatörsföretagen för att tillväxten i branschen sjunker, samtidigt som den utländska konkurrensen ökar. Foto: Bertil Ericson

Inför avtalsrörelsen varnar Installatörsföretagen för att tillväxten i branschen sjunker, samtidigt som den utländska konkurrensen ökar. Foto: Bertil Ericson

ARBETET DEBATT. Trots rekordår 2016 visar vår konjunkturrapport på flera orosmoln med fallande orderingångar och internationell konkurrens. I kommande avtalsförhandlingar måste goda förutsättningar ges företagen i branschen att stärka sin konkurrenskraft, skriver Installatörsföretagen.

Just nu går det bra för många av våra medlemsföretag verksamma inom värme, sanitet och elinstallationer. Orderingången är stark. Den drivs främst av den starka svenska ekonomin och det ökade byggandet av bostäder och lokaler.

När fler behöver bostäder ökar också behovet av el- och VVS-installationer. Det medför också att prognoserna för branschen år 2016 är positiva. Men trots den starka tillväxten för branschen finns det mörka moln på himlen.

Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport visar att ordertillväxten kraftigt kommer att avta under nästa år. Under 2017 väntas ingen tillväxt för elinstallationer i nybyggda bostadshus. Även företagen inom värme och sanitet kommer att få det tufft.

Våra medlemsföretag riskerar hårdare konkurrens från utländska företag och inom vissa områden även från företag som saknar kollektivavtal. Det innebär att företag med kollektivavtal och därmed goda villkor för sina anställda, får svårare att hävda sig på en allt mer prispressad marknad. Ytterst riskerar företag med kollektivavtal att slås ut på grund av betydligt lägre priser från kollektivavtalslösa företag.

Att tillväxten nu sjunker i vår bransch, samtidigt som den utländska konkurrensen ökar riskerar – om inget görs – leda till att fler står utan jobb i Sverige.

Vi vill inte hamna i ett läge där den nybakade elstudenten inte får någon lärlingsplats då förutsättningarna för företagen försämrats så pass mycket att de inte vågar anställa de som saknar erfarenhet. Vi vill inte heller ha en situation där den mer erfarna VVS-montören som nyligen bytt jobb tvingas gå när företaget plötsligt måste skära ner på grund av vikande orderingång.

Den stundande avtalsrörelsen kommer att spela stor roll för vilken riktning branschen tar de närmaste åren. Om de nya kollektivavtalens villkor och löneavtal inte ger företagen möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt som möter kundernas behov kan följdverkningarna av den vikande tillväxten i orderingången bli mer än märkbara.

Det är en självklarhet att vår bransch ska följa löneökningstakten i de avtal som tecknas mellan industrins parter. De avtalen är normerande för övriga löneökningar i Sverige. Sverige är beroende av export och ska företagen vara fortsatt konkurrenskraftiga får inte kostnaderna öka snabbare här än i utlandet. Det gäller även för våra medlemsföretag. Vi utgår från att våra fackliga motparter delar den uppfattningen.

Konkurrenskraftiga kollektivavtal handlar inte bara om procentuell löneökningstakt.  Det handlar lika mycket att avtalen ska vara attraktiva så att företag ser nyttan av att vara ansluten till arbetsgivarorganisationen och medarbetarna ser fördelarna med att jobba i dessa företag. Flexibilitet i arbetstider, relevanta villkor om olika ersättningar, löneavtal som premierar produktivitet och prestation är några delar i ett kollektivavtal som främjar konkurrenskraft och lönsamhet för både företag och anställda.

Vi vänder oss nu till våra fackliga motparter inom 6F. Vi kan tillsammans förhandla fram nya kollektivavtal med löneökningar som följer industrin och allmänna villkor som ökar konkurrenskraften och som gör företagen till attraktiva arbetsgivare. Då står vi bättre rustade att klara de sämre tider som vi snart riskerar att möta.

Vårt partsgemensamma arbete med att utveckla kollektivavtalen och skapa tidsenliga och goda villkor är viktigt. Det ska vara en fördel ha ett kollektivavtal, inte en nackdel. Genom bra avtal kan vi skapa fler jobb, för både nyutbildade och erfarna yrkesarbetare, och på så sätt säkra installationsbranschens kompetensåterväxt. Låt oss därför gemensamt ta ansvar för hållbara och bra kollektivavtal som gynnar branschen – inte hotar den.

Jan Siezing, VD, Installatörsföretagen

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Installatörsföretagen