I år och förra året har DO fått in knappt nio hundra anmälningar om arbetslivet som de kunnat sortera in under någon av lagens diskrimineringsgrunder. Samtidigt har myndigheten endast drivit åtta diskrimineringsärenden till AD. 

LÄS OCKSÅ Noll LO-processer om diskriminering

Få fall av brott mot diskrimineringslagen når Arbetsdomstolen. Arbetets genomgång visar att totalt sexton sådana stämningar har lämnats in under 2015 och 2016. Åtta av dem kommer från DO. Det finns kritiker som tycker att myndigheten borde ha skäl att gå till rätten oftare. Särskilt med tanke på det höga antalet anmälningar som kommer till DO.

– Jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker det skulle vara en av de prioriterade frågorna att processa i väsentligen större utsträckning, säger Eva Schömer, professor i rättsvetenskap.

Hon säger att det både är viktigt för de drabbade och för att signalera att diskriminerande beteenden inte är okej.

– Det vi sysslar med är inte domstolsprövningar i första hand, utan vi arbetar med tillsyn, säger däremot Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

DO går till domstol i fall där man ser ett principiellt intresse, om det till exempel finns oklarheter runt det rättsliga skyddet.

Under den period då de har gått till Arbetsdomstolen med åtta ärenden har de fått in 887 anmälningar om diskriminering i arbetslivet som har gått att sortera in under någon av lagens sju diskrimineringsgrunder.

Vanligast är anmälningar om etnisk diskriminering, detta tas upp i 370 anmälningar. Därefter kommer könsdiskriminering, som tas upp i 251 ärenden. Den diskrimineringsgrund som orsakar lägst antal anmälningar, 23 stycken, är sexuell läggning. En och samma anmälan kan gälla flera diskrimineringsgrunder.

Siffrorna kommer från DO:s pressenhet och är preliminära för 2016. Regeringen har under hösten inlett en kartläggning om rasism på arbetsmarknaden, som ska utgöra kunskapsunderlag för att motverka rasismen.