STOCKHOLM 20161107 Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson hÂller presstr‰ff fˆr att ge en l‰gesbeskrivning av nyanl‰ndas mottagande och etablering. Foto: Claudio Bresciani / TT / kod 10090

Ylva Johansson under pressträffen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Fler bostäder och kortare vägar till jobb. Det är två utmaningar för regeringen i arbetet med etablering av nyanlända framöver.

Under måndagen den 7 november presenterade arbetsmarknad- och etableringsminister Ylva Johansson (S) en lägesbeskrivning av arbetet med mottagande och etablering av nyanlända.

– Vi går nu in i en ny fas i och med att antalet asylsökande går ner. Nu flyttas alltmer fokus till etableringsprocessen. Mottagandet av asylsökande och nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället, säger hon i ett pressmeddelande.

Mellan 2013 och 2015 har andelen personer som går vidare till arbete eller studier efter avslutad etableringsplan ökat något, från 28 till 31 procent. Och sysselsättningsgraden ökar snabbare bland utrikes födda än inrikes födda.

Att effektivisera etableringsuppdraget och skapa fler vägar in på arbetsmarknaden är dock fortfarande en viktig fråga och utmaning framöver. Det är ett av tre viktiga områden som regeringen pekar ut.

De andra två är bostadsförsörjning och skola för sent anlända elever.

– Kommunerna gör ett fantastiskt arbete. Regeringens inriktning är att hjälpa kommunerna med de stora utmaningar som de står inför, där bostadsförsörjningen är en viktig del. Regeringen satsar bland annat på en byggbonus till kommunerna och stöd till kommunernas arbete med att underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder, säger Ylva Johansson.

Förutom byggbonusen, som baseras på antalet påbörjade bostäder, lyfte ministern fram investeringsstöd som söks av bostadsbyggande företag och tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder bland åtgärderna som ska få fram fler bostäder.

Bland regeringens åtgärder för att förbättra mottagandet pekar etableringsministern på de tio välfärdsmiljarderna till kommunerna, bosättningslagen som ska ge ett jämnare mottagande av nyanlända, extra pengar för bemanning i socialtjänsten och höjd ersättning för mottagande av nyanlända.

När det gäller särskilda insatser för elever som kommer sent väntar regeringen på en utredning som pågår i frågan. Resultat ska presenteras nästa vår.