Skiljelinjerna klarnar i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen satsar på anställningsstöd, de borgerliga på sänkta skatter. Här är partiernas budgetar i fyra kapitel.

1. Arbetsmarknaden

Skärmavbild 2016-10-13 kl. 08.46.04

Regeringen + V
Taket i a-kassan är sedan tidigare höjt till 910 kronor de första hundra ersättningsdagarna. Dag 200 är ersättningen 70 procent av ett inkomsttak på 25 000 kronor och efter dag 300 är den 65 procent. Deltidsarbetslösa får a-kassa i 60 veckor i stället för 75 dagar. Taket för lönebidrag för arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning höjs. Subventionen i nystartsjobb för personer som varit arbetslösa i mer än tre år och för nyanlända ökar.

Skuggbudgetar

Moderaterna (M) – Sänk a-kassan till 760 kronor dag 1–100 och därefter till 680 kronor. Inför en ny anställningsform, förstajobb-anställning, som är tidsbegränsad till 18 månader och innehåller vissa utbildningsinslag. Förläng provanställningstiden från sex till tolv månader. Höj polislönerna med 2 000 kronor per månad.

Centerpartiet (C) – Höj a-kassans tak till 800 kronor första 100 dagarna, därefter en snabbare nedtrappning. Utvidga YA-jobben, utveckla lärlingsjobb som görs tillgängliga för nyanlända och småföretag utan kollektivavtal. Avskaffa traineejobb.

Liberalerna (L) – Flexicurity i a-kassan. Återinför en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Lägg ned Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form. Inför startjobb, för ungdomar och nyanlända, med en lön på 14 000–16 000 kronor. Slå samman alla anställningsstöd till en ny anställningssubvention, Nystartjobb+ med ett lönetak om 18 000 kronor i månaden.

Kristdemokraterna (KD) – Sänk taket i a-kassan till 760 kronor per dag under de 300 första dagarna, därefter 680 kronor per dag. Minska anslagen till Arbetsförmedlingen. Traineejobb och extratjänster ska bort. Inför introduktionsanställningar som tillåter 25 procent lägre ingångslön.

Sverigedemokraterna (SD) – Höj taket i a-kassan till 1 200 kronor de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. Inför lärlingsanställning som befriar arbetsgivaren från att betala arbets-givaravgifter och lagfäst en minimilön. Privatisera Arbetsförmedlingen. Utöka undantagen i las från två till fem.

2. Nyanlända 

Skärmavbild 2016-10-13 kl. 08.48.22

Regeringen + V

S+MP Lag om tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad rätt till anhöriginvandring och skärpt försörjningskrav gäller i tre år.

Vänsterpartiet ställer sig inte bakom regeringens politik på det här området. Däremot är man överens med regeringen om att öka möjligheten att lära sig svenska från dag ett och satsa mer på snabbspår för nyanlända.

Skuggbudgetar

M – Ge tillfälliga uppehållstillstånd i första hand. Förläng etableringsperioden från två till tre år för dem med kort utbildningsbakgrund. Inför utbildningsplikt för att få möjlighet till offentliga medel. Vuxenutbildning varvas med SFI och yrkesutbildning.

C – Fler timmar med undervisning i svenska. Påskynda validering. Flytta etableringsuppdraget tillbaka till kommunerna från Arbetsförmedlingen. Minska möjligheten till retroaktiv föräldraförsäkring för nyanlända.

L – Ge nyanlända möjlighet till lärlingsanställningar och praktikplatser som är längre än sex månader. Alla temporära uppehållstillstånd ska vara minst tre år. Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges redan under asyltiden.

KD – Permanenta lag om tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren. Krav på att asylsökande deltar i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsinformation per vecka. Asylsökande ska också ha ett arbetskrav om 16 timmar per vecka – reguljärt arbete eller på det egna asylboendet.

SD – Inför asylstopp till Sverige, med mindre än att krig eller en djupare kris utbryter i Norden eller Baltikum. Permanent lag om tillfälliga uppehållstillstånd. Arbetskraftsinvandring ska endast vara temporär.

3. Skatterna

Skärmavbild 2016-10-13 kl. 08.50.21

Regeringen + V
Sänkta arbetsgivaravgifter i ett år för företagare som anställer. Höjd statlig skatt, med uppemot 100 kronor i månaden, för de med lön över 37 700 kronor. Övre skiktgräns för värnskatt står still på 54 300 kronor i månaden.

Skuggbudgetar

M – Nej till högre statlig inkomstskatt. Inför ett förstajobbavdrag, som ger en skattelättnad riktad till dem som har låga arbetsinkomster. Förstärkt jobbskatteavdrag från 64 år i stället för 65.

C – Sänk inkomstskatterna. Förstärk jobbskatteavdraget för 64-åringar. Ingen arbetsgivaravgift för den först anställda. Sommarjobbsavdrag. Sänk arbetsgivaravgifter för äldre som arbetar. Slopa arbetsgivar-avgiften för mjölkbönder.

L – Återställ regeringens marginal-skattehöjning på inkomster från 50 000 kronor till 123 300 kronor i månaden. Höj brytpunkten för den statliga inkomstskatten till 41 000 kronor i månaden. Avskaffa värnskatten. Sänk jobbskatteavdraget för äldre till 63 år och slopa löneskatten för äldre.

KD – Sänk inkomstskatterna till samma nivåer som under Alliansens styre. Inför särskild löneskatt och fördubblat jobbskatteavdrag från 64 års ålder. Pensionsinkomster ska beskattas likadant som ungas arbetsinkomster upp till 14 000 kronor per månad. Jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per månad och förälder.  

SD –Sänk inkomstskatterna och avskaffa den extra skatten på pensionen. Ingen inkomstskatt på taxerad arbetsinkomst upp till 150 000 kronor per år. Sänk arbetsgivaravgifterna för småföretagare.

4.Vuxenutbildningen

Skärmavbild 2016-10-13 kl. 08.51.56

Regeringen + V
Höjer utvecklingsersättningen för unga 20-24 som fullföljer sin gymnasieutbildning. Utökar lärlingsvux med 2 600 platser. Kunskapslyftet föreslår även fler platser inom yrkesvux och en utbyggnad av lärarutbildningen. Totalt ökar antalet platser på yrkeshögskolan med 20 procent till drygt 30 000 från och med i år.

Skuggbudgetar

M – Satsa på lärlingsvux och yrkesvux. Inför en ny yrkesutbildning. Inför ett studiestartsstöd om 9 100 kronor i månaden för långtidsarbetslösa under 25 år. Examensbonus för lärare och sjuksköterskor på 50 000 kronor.

C – Inför komvux-peng liknande den skolpeng som tillämpas i grund- och gymnasieskolan. Sänk det statliga stödet till vuxenutbildning men bygg ut platserna inom yrkesvux och lärlingsvux.

L – Inför en ny yrkesskola, en gymnasial yrkesutbildning för vuxna inom det reguljära utbildningssystemet. Bygg ut Yrkeshögskolan. Inför branschanknutna utbildningar, med bland annat lärlingsjobb.

KD – 13 500 nya utbildningsplatser inom yrkesvux fram till år 2020. Satsa även på ledarskapsutbildningar inom äldrevården.

SD – Bygg ut komvux men minska det statliga stödet till vuxenutbildning. Höj budgeten till 5 000 nya platser inom yrkeshögskoleutbildning.