ARKIV 020124 - Fˆrkyld, sjuk kvinna. Foto: Erik G Svensson Kod: 1080 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Foto: Erik G Svensson/TT

Att få sin SGI ”nollad” kan vara förödande. En ny rapport pekar på flera brister som försvårar Försäkringskassans hantering av ärendena.

Förra året fick 80 000 personer sin sjukpenninggrundade inkomst (SGI) ”nollad”. Det innebär att de inte längre får sjukpenning och ersättning vid vård av sjukt barn och endast ersättning på lägstanivå när de är föräldralediga. En ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) pekar på flera brister i handläggningen som ökar risken för felaktiga nollbeslut om SGI. Bland annat är regelverket för krångligt och bör ses över, menar ISF.

– Du kan skydda dig från att förlora din SGI i tio års tid trots att du inte jobbar. Men har du svårt att ta till dig information eller svårt med svenskan och därför inte klarar av att följa lagens krav för SGI-skydd kan du förlora din SGI på en dag. För de som är i en redan utsatt situation kan beslutet få förödande konsekvenser, säger Berit Hamrén, utredare på myndigheten.

För handläggare kan det också vara svårt att beskriva vilket underlag personer behöver lämna in, enligt rapporten. Extra svårt blir det i fall där någon har flera arbetsgivare och hoppar in tillfälligt på olika arbetsplatser.

Många av de som fått nollbeslut om SGI har inte lämnat in rätt uppgifter.

Ett annat problem är att det finns brister i de data som Försäkringskassans handläggare använder sig av när de ska fatta beslut. Uppgifterna kommer från Arbetsförmedlingen och är skapade för myndighetens interna arbete, men ändå använder Försäkringskassan dem som grund för beslut.

– Här ser vi brister i kvalitetssäkring, det är ofta fel i kodningen av de arbetssökande. Och det är framför allt de uppgifterna som används vid utredning om SGI. Försäkringskassan säger att koderna ska vara en impuls till vidare utredning, men det är svårt för den enskilda individen att visa att kodningen är fel.

Överlag behöver Försäkringskassan prioritera SGI-handläggningen högre med tanke på vilken betydelse det kan få för försäkrade. I dag är inte SGI högt prioriterat, anser ISF:s utredare.

– Frågan behöver få högre prioritet i verksamheten och handläggare som jobbar med SGI måste få tillräcklig kompetensutveckling, säger Berit Hamrén.

Det är svårt att veta hur utbrett problemet är med felaktiga nollbeslut. Enligt rapporten håller nollbesluten hög kvalitet, men det finns brister. Totalt har 600 fall studerats i rapporten och av de hade cirka fem procent brister, men en del av de har omprövats och rättats.

– De som får ett beslut har alltid rätt att begära omprövning hos Försäkringskassan.