Protester mot handelsavtalet Ceta i Tyskland i mitten av september. Foto: Jens Meyer/AP

Protester mot handelsavtalet Ceta i Tyskland i mitten av september. Foto: Jens Meyer/AP

DEBATT Ceta innehåller historiskt tydliga skrivningar om fackliga rättigheter. Den oro som bland annat Kommunal gett uttryck för bygger på missförstånd, skriver EU- och handelsminister Ann Linde i en replik till Hans Kotzan (Kommunal).

I fredags träffades EU:s handelsministrar i Bratislava, för att bland annat behandla det fortsatta arbetet med de stora frihandelsavtalen Ceta (med Kanada) och TTIP (med USA). Under mötet stod det klart att stödet för att underteckna och ratificera Ceta-avtalet och fortsätta TTIP-förhandlingar var mycket stort bland medlemsstaterna. Ceta är det mest ambitiösa avtalet i sitt slag och de åtaganden som Kanada och EU gör i Ceta är både ambitiösa och positiva för svensk del.

Den svenska handelspolitiken är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och därmed ökat välstånd. 1,3 miljoner människor i Sverige har jobb tack vare vår export. Därför driver regeringen på för mer öppen och fri handel. Samtidigt ska handelspolitiken stå upp för arbetstagares rättigheter, vår miljö, människors hälsa och vårt demokratiska utrymme. Den svenska fackföreningsrörelsen delar regeringens syn på vikten av en ambitiös handelspolitik och ser nya progressiva och omfattande handelsavtal, såsom Ceta, som ett av få verktyg för att faktiskt öka antalet arbetstillfällen samtidigt som arbetsrätten värnas.

Den oro Hans Kotzan ger uttryck för och som framkommer i den analys Kommunal och Europeiska yrkesfederationen för offentligt anställda (EPSU) gjort av Ceta-avtalet, finns i delar av fackföreningsrörelsen, både i Europa och i Kanada. Oron ska naturligtvis tas på allvar men har delvis sin grund i en rad missförstånd kring avtalet. På handelsministermötet i Bratislava beslutades därför att en resolution ska tas fram som förtydligar och förklarar avtalets intentioner i syfte att reda ut eventuella missförstånd och felaktiga tolkningar.

Tvistlösningsmekanismen har varit föremål för kritik med argumentet att avtalet skulle begränsa staters regleringsrätt. Detta är helt fel. Kotzan påstår att avtalet anger ”taket för hur en stat eller myndighet kan fatta ett beslut så vida inget annat är avtalat”.

Tvärtom är den tvistlösningsmekanism som finns i Ceta långt mer progressiv än tidigare tvistlösningsmekanismer och kommer inte hindra oss att gå före på viktiga politikområden som arbetsmiljö och folkhälsa och avtalet förtydligar att en investerare inte kan förvänta sig att lagstiftning förblir oförändrad. Kort sagt; avtalet fastställer golv men anger inte, som Kotzan hävdar, tak. 

Progressiva regeringar kommer även fortsättningsvis att kunna fatta progressiva beslut – också med Ceta. Jag för gärna en fortsatt diskussion med Kommunal om skyddet för arbetares rättigheter i Ceta och framtida handelsavtal och har därför bjudit in Hans Kotzan tillsammans med förbundsledningen till ett möte för att lyssna till den oro som finns och reda ut eventuella missförstånd. Vi är nämligen helt eniga om att regler om skydd för arbetstagare aldrig ska kunna anses utgöra handelshinder.

Faktum är att Ceta innehåller historiskt tydliga skrivningar avseende fackliga rättigheter och slår fast att ILO:s kärnkonventioner ska respekteras i alla handelsrelationer mellan EU och Kanada. Det är en framgång med stor potential att bli normsättande också för kommande handelsavtal och kan därigenom komma att gynna arbetare inte bara i Europa och Kanada – utan i hela världen.

Ann Linde
EU- och Handelsminister