Parterna på arbetsmarknaden är redo att förhandla om tjänstepensioner och försäkringar för att anpassa dem till höjd pensionsålder. Med ett stort undantag: Svenskt Näringsliv säger nej.

Svenskarna lever allt längre. Då krävs det att vi också arbetar högre upp i åldrarna, skrev den statliga Pensionsåldersutredningen våren 2013. Om inte, så faller den andelen av slutlönen som vi får i pension med 10 – 15 procentenheter inom 20 år. Tilltron till pensionssystemet kommer att rasa.

Utredningen föreslog att den nedre åldersgränsen för när ålderspensionen får tas ut ska höjas, först till 62 år, sedan 63. Samtidigt ska gränsen för garantipension, i dag 65 år, höjas. Och ”las-åldern”, den ålder till vilken man kan ha kvar sitt jobb med fullt anställningsskydd, föreslogs bli 69 år i stället för nuvarande 67 år.

Men de här förändringarna förutsätter att fack och arbetsgivare anpassar sina till de höjda åldersgränserna. Annars kommer de som väljer att arbeta efter 65 år ha sämre skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet än sina yngre arbetskamrater. Också tjänstepensionerna måste anpassas – i dag börjar tjänstepensionen betalas ut automatiskt från 65 års ålder för många grupper, och utbetalningen går inte att stoppa.

– Viljan att förhandla om avtalen om tjänstepension och försäkringar finns, det har fack och arbetsgivare nu förklarat för pensionspolitikerna i riksdagen, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson efter att en avsiktsförklaring från arbetsmarknadens parter blivit offentlig på måndag eftermiddag.

– Å ena sidan orkar många medlemmar inte ens till 65 år. Att färre ska lämna arbetslivet i förtid är den stora uppgiften. Men samtidigt vet vi att vi att pensionerna inte räcker till. Då finns ett behov av att fler arbetar länge.

Förutsättningen för att LO med flera parter ska gå med på höjda åldersgränser i det allmänna pensionssystemet är att a-kassan och den allmänna sjukförsäkringen följer med till 67 års ålder. I dag ger de inte ersättning till personer över 65 år.

Om det villkoret är uppfyllt är LO, PTK, Saco, Seko, Kommunal, Arbetsgivarverket, SKL med flera alltså redo att förhandla om sina olika avtal. Förre KD-ledaren Göran Hägglund och tidigare IF Metallordföranden Göran Johnsson har lett processen som mynnat ut i den samsynen.

Svenskt Näringsliv har deltagit i samtalen, men i slutskedet har de privata arbetsgivarna ställt sig vid sidan av den gemensamma avsiktsförklaringen.

– Vi delar uppfattningen att det behövs fler arbetade timmar i samhället, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i ett uttalande på organisationens hemsida. Men det måste ske genom överenskommelser mellan arbetsgivaren och den enskilde, inte genom lagstiftning och höjd ålder i lagen om anställningsskydd.

Att låta sjukförsäkringen följa med högre upp i åldrarna ”skulle vara starkt kostnadsdrivande”, befarar Peter Jeppsson.