Mörkertalet är stort. Unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier på jobbet skäms ofta.

Därför har Christer Eriksson på Hotell- och restaurangfacket (HRF) i Göteborg alltid broschyrer med goda råd i väskan när han träffar medlemmar. Och han sprider uppmaningen att skriva dagbok.

– Skriv ner allt, inte bara själva händelsen och tidpunkten. Framför allt känslorna är viktiga.

Inom hotell- och restaurangbranschen är sexuella trakasserier förmodligen vanligare än i många andra branscher. Inte bara chefer och kolleger kan göra övertramp. Än vanligare är kommentarer och närmanden från gäster.

Skadestånd krävs för sextrakasserier

Arbetsmiljö

– Min erfarenhet är att detta ofta kommer upp i ljuset när andra ärenden hanteras. Någon vill inte vara kvar på sin arbetsplats och blir föremål för förhandlingar. I processen kryper det fram att ärendet snarare handlar om sexuella trakasserier.

Vid det första mötet med kvinnan är HRF:s broschyr ett tryggt stöd.

– Medlemmen är ofta uppbragd när hon berättar om händelserna. Då är det bra att kunna visa att de utsatts för brott och förklara att de inte ska skuldbelägga sig själva.

Med hjälp av Unionens jurister har Arbetet kunnat plocka fram en dom där dagboken spelade en avgörande roll. I det här fallet utsattes två flickor i skolåldern för sexuella ofredanden när de tränade idrott. I den fällande tingsrättsdomen hänvisas till dagboken när domarna konstaterar att flickorna skildring av händelserna liknar varandra:

”Frågan är därför om deras berättelser skall anses tillräckligt trovärdiga för att mot mannens förnekande kunna läggas till grund för bedömningen. Därvid har enligt tingsrättens mening den åberopade dagboken ett starkt bevisvärde till förmån för åklagarens gärningspåståenden.”

Domen överklagades. Hovrätten fastställde den och betonade i sina domskäl att dagboken i kombination med vittnesmål hade stor betydelse.

På LO-TCO Rättsskydd ger man det allmänna rådet att föra anteckningar vid alla former av trakasserier; vad som hände och klockslag.

– Vi vet med säkerhet att alla glömmer detaljer. Sådant har betydelse när ord står mot ord i domstolen, säger juristen Susanna Lundberg.

Men hennes bedömning är att anteckningarna i de flesta fall snarare är stödbevisning än avgörande bevisning.

Även Unionen ger råd om dagbok eller anteckningar.

– Ja, dokumentera så mycket som möjligt och spara om möjligt otrevliga sms eller mejl i en särskild mapp, även om det är obehagligt att ha dem kvar, säger Peter Tai Christensen.

– Vi har haft fall när medlemmen till och med kommit med ljudinspelning. Den har vi kunnat spela upp när arbetsgivaren förnekat trakasserierna.

Peter Tai Christensen tar också upp en annan fördel med anteckningar om händelsen.

– Varje gång du mår dåligt och berättar om vad du utsatts för händer något och berättelsen ändras lite grand. Med anteckningar kan du återvända till det ursprungliga minnet och känslan.

Unionen utbildar sina förtroendevalda och ombudsmän. Viktigt är att de aldrig förminskar, utan den som drabbas ska känna stöd från facket.

– Man ska känna sig trodd och lyssnad på, säger Tai Christensen.

Unionen arbetar också för att tillsammans med sina motparter rusta arbetsplatserna mot olika former av trakasserier. Syftet är att öka inkluderingen och jobba med alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen.

– Vi vill ha policyer och planer på våra arbetsplatser. Vi tror att de gör praktisk skillnad och inte bara blir hyllvärmare.

Läs mer

• Tid, makt och -pengar. Sveriges jämställdhetsbarometer 2015 (LO) (innehåller en fördjupning om sexuella trakasserier i arbetslivet)
• Bryt tystnaden. En handbok om sexuella trakasserier (TCO, 2013)