Christina Rogestam. Foto: Press

Christina Rogestam. Foto: Press

ARBETET DEBATT. I höstbudgeten måste regeringen göra verklighet av löftet om ytterligare skattesänkningar för pensionärer. Det skriver Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Drygt två miljoner av Sveriges invånare är 65 år och äldre, vilket betyder ungefär var fjärde väljare. Detta faktum har dessvärre inte avspeglat sig särskilt väl i de senaste årens politiska satsningar.

Samtidigt vet vi att äldreomsorgen brister på flera håll i landet och att allt fler seniorer tvingas leva på pensioner runt fattigdomsgränsen. För att bryta denna utveckling behövs omfattande satsningar riktade till seniorer.

De senaste tio åren har lönerna ökat med närmare 20 procent, och bostadspriserna med liknande tal. Samtidigt har pensionerna stått stilla räknat i dagens penningvärde. Antalet äldre som lever under EU:s gräns för risk för fattigdom på 11 800 kronor netto har nära fördubblats det senaste decenniet till 315 000 personer – alltså nästan var sjätte pensionär och merparten av dem är kvinnor.

En person som arbetat drygt 40 år på heltid med snittlön får som ”belöning” en pension efter skatt bara några hundralappar över denna gräns för fattigdom. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Både regering och opposition stod bakom en skattesänkning på pensionsinkomster som trädde i kraft vid årsskiftet. Men det har i efterhand visat sig att 200 000 pensionärer som utlovats lägre skatt inte fick det. Ändå justerades inte misstaget i vårbudgeten.

Därtill har regeringen höjt maxtaxan i äldreomsorgen med strax över 200 kronor i månaden – det drabbar seniorer med stora omsorgsbehov och låga inkomster. Således är åtgärder för att stärka seniorers ekonomi akuta:

• Pensionssystemet är underfinansierat och klarar inte av att betala ut rimliga pensioner ens efter ett helt arbetsliv. Ansvariga politiker måste utvärdera pensionssystemet i sin helhet. En första viktig åtgärd är att se till att alla avgifter till pensionssystemet faktiskt används inom systemet och inte skickas över till finansministerns kassakista.

• Regeringen har utlovat ytterligare skattesänkningar för pensionärer under mandatperioden. Det är definitivt dags att realisera detta i höstbudgeten.

• Taket i bostadstillägget till pensionärer – som inte har förändrats på tio år – måste höjas så att vi seniorer kan hänga med i de ökande bostadskostnaderna.

Äldreomsorgen i Sverige fungerar långt ifrån optimalt. Ansvaret för den ligger hos kommunerna. Det är oacceptabelt att sköra äldre nekas plats på särskilda boenden och att äldre som har hjälp av hemtjänsten dagligen ska tvingas möta nya händer eller att ingen personal kommer när den äldre larmar.

Det är bedrövligt att det finns kommuner som sätter sin spariver före så grundläggande saker som medmänsklighet, trygghet och omsorg.

Från SPF Seniorerna menar vi att nuvarande regler är otillräckliga, det krävs lagändringar. Staten måste gå in med föreskrifter eller lagar som stadgar en miniminivå på tillgänglighet och kvalitet för äldreomsorgen.

De kommuner som missköter sitt omsorgsuppdrag ska kunna ställas till svars och få kännbara ekonomiska sanktioner. Socialtjänstlagen måste ändras så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor, och inte bara skäliga.

Förutom att ta initiativ till lagändringar bör det inom partiernas budgetar rymmas satsningar som kan förbättra vården och omsorgen av landets äldre:

• Ordentliga statliga stimulansåtgärder för att bygga olika typer av boenden för seniorer, allt från särskilda boenden till trygghets- och seniorboenden.
• Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.
• Förstärkt geriatrisk kompetens bland vård- och omsorgspersonal.
• Kvalitetssatsning på maten i äldreomsorgen.

Det är på tiden att landets seniorer prioriteras från politikernas sida. Det krävs pensioner som det går att leva på, bra bostäder och en äldreomsorg som sätter trygghet och äldres behov i centrum.

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna