ErnaAVskylt

Erna Zelmin-Ekenhem. Foto: Hans Alm

Sju av tio arbetar fast de är sjuka. Varannan anser sig ha alldeles för mycket att göra på jobbet, enligt Arbetsmiljöverkets stora undersökning om arbetsmiljön 2015.

Händer det att du jobbar fast du egentligen är sjuk? Du är långt ifrån ensam. Sju av tio har jobbat minst en gång när de varit sjuka det senaste året och varannan har gjort det flera gånger enligt den stora arbetsmiljöundersökning som SCB gör på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Sjuknärvaron är högst bland kvinnor mellan 30 och 49 år och det är allra vanligast att fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare går till jobbet fast de är sjuka. Även chefer på mellanstora företag och myndigheter jobbar ofta när de är sjuka, men då kanske snarare hemifrån sjuksängen.

Den vanligaste orsaken till sjuknärvaron för kvinnor är att man inte vill belasta sina kollegor och bland män är orsaken att ingen annan kan göra ens jobb. Främst bland lågutbildade och kvinnor är det också vanligt att man går till jobbet av ekonomiska skäl.

Totalt uppger ungefär var fjärde sysselsatt att de inte haft råd att vara sjuk.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem är bekymrad över det är så många jobbar när de är sjuka.

– Det är riskabelt att sätta hälsan på undantag. Arbetsgivarna behöver ta den här signalen på allvar, säger hon i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverkets undersökning visar också att varannan anställd anser sig ha alldeles för mycket att göra på jobbet. Bland grundskollärarna är andelen hela 84 procent. Lärarna sticker också ut som den yrkesgrupp som har svårast att koppla bort tankarna från jobbet när de är lediga. 78 procent av grundskollärarna har sådana svårigheter att jämföra med 47 procent av samtliga anställda.

Många får inte heller koppla av när de är lediga. Fyra av tio anställda upplever att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska finnas till hands på telefon på fritiden och tre av tio att de även ska läsa jobbmejl. Var tredje sysselsatt tar också med sig jobb hem, hoppar över lunchen, eller jobbar över varje vecka.

Stress är ett vanligt problem i arbetslivet, men det är också vanligt med fysiskt slitsamma arbeten. Ungefär var tredje sysselsatt har varje vecka ont i kroppen på grund av arbetet, och drygt hälften känner sig uttröttade i kroppen varje vecka. Var fjärde utsätts också för buller på jobbet en stor del av sin arbetstid och gruppen har ökat de senaste åren.

Trots att många sliter för hårt och upplever problem i arbetsmiljön uppger ändå 74 procent att de i det stora hela ändå är nöjda med arbetet. De allra flesta ser också sitt arbete som mycket meningsfullt.

Läs hela rapporten här.

Här har flest för mycket att göra

Yrken där störst andel anser att de har alldeles för mycket att göra på jobbet. 1.Grundskollärare 84% 2.Drift- och verksamhetschefer 74% 3.Gymnasielärare 73% 4.Förskollärare och fritidspedagoger 72% 5.Hälso- och sjukvårdsspecialister 71% Samtliga yrken 52% Yrken med störst andel som jobbat sjuka minst två gånger under 2015. 1.Förskollärare och fritidspedagoger 67% 2.Grundskollärare 66% 3.Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 65% 4.Ledningsarbete i stora och medelstora företag och myndigheter 63% 5.Hälso- och sjukvårdsspecialister 61% Samtliga yrken 54% Källa: Arbetsmiljön 2015, Arbetsmiljöverket