Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

STOCKHOLM 20150507 : LO,TCO och Saco bildar bistÂndsorganisationen Union to Union. Eva Nordmark, ordfˆrande TCO. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Eva Nordmark, ordförande TCO. Foto: Maja Suslin/TT

GLOBAL DEBATT/REPLIK. En politisk kompetenssatsning som har ett enögt fokus på höjda baskunskaper räcker inte som svar på arbetsmarknadens behov. Kommissionen borde därför rikta ett lika tydligt fokus på tjänstemännens stora behov att öka sin omställningsförmåga som på behovet av att höja de lägsta kompetenserna. Annars kan en europeisk kompetensagenda inte bli framgångsrik. Det skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark i en replik till EU-kommissionär Marianne Thyssens förslag till en Kompetensagenda för Europa.

LÄS OCKSÅ Debatt: Bättre baskunskaper lyfter Europas arbetsmarknad – Marianne Thyssen

I fredags, den 10 juni, presenterade EU-kommissionen sin så kallade Kompetensagenda. Kommissionär Marianne Thyssen skriver i en artikel att målet är att lyfta arbetsmarknaden i Europa genom ökade baskunskaper och förbättrad matchning. TCO välkomnar kommissionens initiativ som bygger på en relevant insikt om att fokus på kompetens är nyckeln till att möta de utmaningar som digitaliseringen och den globala konkurrensen för med sig.

Jag är däremot bekymrad över kommissionens snäva fokus på kompetensutveckling för lågkvalificerade arbetstagare. I allt väsentligt betonar Kompetensagendan ett behov av att höja lägstanivån av kvalifikationer på den europeiska arbetsmarknaden. Medan ett sådant perspektiv är intuitivt begripligt, osynliggör det samtidigt det övergripande behovet av en mer välfungerande dynamik och ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden. Omställningsförmågan hos de relativt sett mer högkvalificerade måste bli mycket bättre, för att arbetstillfällen ska frigöras för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Enligt OECD:s internationella undersökning om vuxnas färdigheter, PIAAC, ligger Sverige i det absoluta toppskiktet vad gäller arbetskraftens baskunskaper. Sådana baskunskaper som Kompetensagendan primärt tar sikte på. Sverige har även en jämförelsevis hög andel av arbetskraften med eftergymnasial utbildning.

Samtidigt visar kommissionens egen statistik att Sverige ligger mer än 10 procentenheter över EU-snittet vad gäller andel arbetsgivare som anger att de har svårt att hitta rätt kompetens. Sammantaget borgar situationen för en viktig insikt: En politisk kompetenssatsning som har ett enögt fokus på höjda baskunskaper räcker inte som svar på arbetsmarknadens behov.

I en studie som TCO nyligen genomfört uppgav 50 procent av de yrkesverksamma tjänstemännen att de under det senaste året tänkt att de verkligenskulle vilja byta jobb och eller arbete. Samma studie visade också att 44 procent anser sig vara i behov av vidareutbildning som de inte kan räkna med att få inom ramen för sitt arbete. Med andra ord måste de vända sig till det konventionella utbildningssystemet.

Av dessa bedömde 39 procent att de egentligen behövde sådan kompetensutveckling redan inom ett år, och 47 procent inom fem. Vi har alltså en situation där hälften av arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens, samtidigt som en stor del av arbetskraften vill växla jobb och vidareutbilda sig. På detta borde kommissionen rikta ett lika tydligt fokus som på behovet av att höja de lägsta kompetenserna.

I den mån Kompetensagendan ändå lyfter högkvalificerades intressen ligger fokus i huvudsak på arbetsplatsförlagd och arbetsgivarledd kompetensutveckling. Sådana aktiviteter är givetvis positiva i den mån de förekommer. Vår undersökning och erfarenhet i övrigt visar emellertid att det inte svarar mot de primära behov som högre kvalificerade yrkesverksamma har.

TCO vill se en politisk kraftsamling, på såväl medlemsstats- som EU-nivå, för att åstadkomma utveckling och omställningsförmåga för fler och bättre jobb på arbetsmarknaden. Viktigast i en sådan agenda måste dels vara att skapa ett utbildningsutbud med tydligare arbetslivsanknytning, som till form och innehåll är bättre anpassat efter yrkesverksammas behov och inte endast yngre studerande. Vidare behövs väsentligt förbättrade förutsättningar för yrkesverksamma att förena arbete med studier.

Självklart behövs insatser för att de med lägst kompetensnivåer ska kunna öka sin anställningsbarhet. Men att satsa på medel- och högkvalificerades möjligheter till fortbildning och karriärutveckling gynnar hela arbetsmarknaden. En europeisk kompetensagenda som inte fullt ut erkänner och söker främja detta kan inte väntas bli framgångsrik.

Eva Nordmark, ordförande, TCO