Jan-Erik Nyberg och vår ordförande Maria Johansson. Pressfoto

ARBETET DEBATT. Fack och arbetsgivare har gjort alldeles för lite för att inkludera personer med funktionsnedsättnng i arbetsgemenskapen. Attityderna från arbetsmarknadens parter kan vara ett väl så stort problem som regler och organisation. Det skriver ordföranden i organisationen Lika Unika, tillsammans med Arena idé.

Tystnaden har alltför länge lägrat sig över funktionshinderperspektivet i jobbfrågan. Det behövs ett rejält uppvaknande. Inte minst handlar det om att arbetsmarknadens parter måste ta utmaningarna på allvar.

I en ny rapport Se förmågan, beställd av Lika Unika och författad av förre TCO-ekonomen Jan-Erik Nyberg på uppdrag av Arena Idé, ges en beskrivning av arbetsmarknadsläget för personer med funktionsnedsättning och av det oacceptabla och ofrivilliga utanförskap som många av dem möter idag. Rapporten visar att arbetsmarknadsparternas engagemang för detta är närmast obefintligt.

Den svenska modellens kärna innebär att spelregler på arbetsmarknaden regleras i kollektivavtal. Därför är frågan naturlig: Vad har arbetsmarknadens parter gjort och vilka ambitioner har de när det gäller inkludering av personer med funktionsnedsättning? Kanske attityden bland arbetsgivare, fackliga företrädare och arbetskamrater är ett väl så stort problem som organisation och regelsystem på arbetsmarknaden?

I rapporten undersöks bland annat engagemanget i frågan genom att på olika webbsidors sökfunktioner använda ordet ”funktionsnedsättning”. Det allmänna intrycket är att de fackliga organisationerna visar ett begränsat in­tresse för frågor som rör personer med funktionsnedsättning och olika funktionshinder.

Webbplatserna i åtta LO-förbund, fyra TCO-förbund, sju SACO-förbund och PTK gav inga sökresultat på frågan ”funktionsnedsättning”. Inga sökresultat på webbplatserna hos LO, SACO, fyra TCO-förbund och fem SACO-förbund bedömdes relevanta för frågeställningen.

På arbetsgivarsidan är utfallet ungefär likartat. Det enda sökresultatet hos en stor part, Svenskt Näringsliv, gäller förenklade läkarintyg. Av Svenskt Näringslivs 47 medlemsorganisationer med webbplats saknar sju öp­pen eller fungerande sökfunktion, 17 ger inget sökresultat på frågan, åtta ger inget sökresultat som är relevant för frågeställningen.

Parternas ointresse visar sig också i kollektivavtalen. Vi har i en undersökning till denna rapport inte kunnat hitta någon konkret bestämmelse i kollektivavtal med uttalat syfte att underlätta nyrekrytering till ordinarie anställning av personer med funktionsnedsättning eller undanröjande av funktionshinder. I rapporten redovisas några goda exempel på andra insatser som vissa fackförbund och arbetsgivaorganisationer gör för personer med funktionsnedsättning. De är dock genomgående av blygsam karaktär och begränsad omfattning.

Att bidra till att utveckla metoder för ett inkluderande arbetsliv också för personer med funktionsnedsättning borde ses som en uppgift för centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Det handlar om att anställa utifrån mångfald som kriterium men också om att arbetsplatserna måste vara tillgängliga, stödja inkludering och ge personer med funktionsnedsättning samma möjlighet till kompetens-, karriär- och utveckling som andra erbjuds.

Det gäller förstås för alla men inte minst den offentliga sektorn. De offentliga arbetsgivarna har genom de åtaganden som har gjorts när Sverige ratificerade FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008, ett särskilt ansvar i att anställa personer med funktionsnedsättning i ordinarie tjänster.

I rapporten Se förmågan föreslås bland annat ett forum för dialog mellan arbetsmarknadens parter och funktionshinderrörelsen. Det behövs utan tvekan en samling för jobben. Vi vill därför se ett nybildat forum på hög nivå på plats. Det behövs skarpa och väl förankrade förslag och idéer för en bättre jobbpolitik.

Jan-Erik Nyberg, utredare Arena Idé
Boa Ruthström, chef Arena Idé
Maria Johansson, ordförande, Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning