ST:s ordförande Britta Lejon tycker att det är orimligt att statliga ­bolag satsar resurser på att lägga sig i politiken.  Foto: Henrik Montgomery

Britta Lejon. Foto: Henrik Montgomery/TT

ARBETET DEBATT. Efter decennier av avregleringar, bolagisering, privatisering och nedskärningar krävs det nya tag. Om förtroendet för staten ska återupprättas krävs en rejäl satsning. Här är våra viktigaste förslag, skriver fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon. 

Nya siffror från SOM-institutet visar att människor i Sverige känner ett allt lägre förtroende för samhällets institutioner. Samtidigt ökar misstron mellan människor. Detta riskerar att leda till ett samhälle som inte håller ihop.

Tilltron till staten påverkas också av att människor upplever att de inte får den hjälp de behöver. När polisen inte kan köra fram sina fordon i utsatta områden, när den arbetssökande får öva på att skriva CV om och om igen och när Skatteverkets ledning anser att de kan förvarna sina kompisar för granskningar. Efter decennier av avregleringar, bolagisering, privatisering och nedskärningar krävs det nya tag.

Det är i det personliga mötet och de egna upplevelserna som tillit byggs eller raseras. Det gör att varje enskild medarbetares agerande är viktigt. Alla som arbetar på statligt uppdrag kan i sin yrkesroll bidra till att öka samhällsförtroendet och tilliten mellan människor i Sverige. Det är viktigt att alla anställda har kunskap om och förståelse för den gemensamma värdegrunden i staten.

• Därför vill vi se en statstjänstemannautbildning för medarbetare och chefer i statsförvaltningen.
Förtroendet handlar också om tron på att andra också gör rätt för sig och agerar på ett korrekt sätt. Att myndigheter och dess företrädare följer reglerna kan tydliggöras genom en väl fungerande tillsyn. Idag regleras tillsyn i mer än 200 olika lagar och närmare 100 statliga myndigheter ansvarar för någon form av tillsyn. Utöver de statliga myndigheterna har även kommunerna ansvar för viss tillsyn, exempelvis för miljöskydd, livsmedel och folkhälsa. Att kommunerna ansvarar för tillsynen över viktiga områden är inte helt okomplicerat eftersom de många gånger också ansvarar för att utfärda tillstånd eller bedriver egna verksamheter inom områden som de utövar tillsyn över.

• ST anser att tillsyn i första hand bör utövas av staten.
Dagens modell där kommuner utvärderar sin egen verksamhet leder till risk för jäv och intressekonflikter.

• Vi föreslår att kommunernas tillsynsverksamhet förs över till länsstyrelserna som har bra kunskap om regionala och lokala förhållandenSlå samman myndigheter.
Den ordning med många men relativt små inspektionsmyndigheter som drivits fram under de senaste åren bör förbättras och sårbarheten minskas genom att myndigheter slås samman.

En väl fungerande statlig förvaltning med närvaro i hela landet har stor betydelse för både tillit, näringsliv och tillväxt. Kvalificerade statliga jobb kan inte enbart placeras i storstadsregionerna. Våra undersökningar visar att 27 procent av jobben försvann på de statliga myndigheterna i glesbygden under en tioårsperiod.

Detta betyder dock inte att ST anser att utlokalisering av statlig verksamhet är en bra metod. Statskontorets senaste rapport visar att utlokalisering inte skapar fler jobb än just de som ersätts. Statliga myndigheter ska alltid ha goda förutsättningar för att kunna utföra sitt samhällsuppdrag effektivt och rättssäkert.

Detta ska också återspeglas i valet av lokaliseringsort för när det skapas nya myndigheter bör dessa placeras utanför storstäderna. Sedan menar vi att det aldrig är ändamålsenligt att enskilda myndigheter drar ned på sin egen verksamhet utan att det sker en sammanvägd bedömning med hur det påverkar en region.

Sveriges långa förvaltningstradition med ett litet regeringskansli och självständiga myndigheter har tjänat oss väl. Men om vi även fortsättningsvis ska ha en statsförvaltning som bidrar till att hålla ihop samhället så krävs det fokus på myndigheternas kvalitets- och utvecklingsarbete, mer av samverkan mellan myndigheter, investeringar i ledarskap och en långsiktig personalpolitik.

• Våra medlemmar behöver ha många fler kollegor.
Om hela landet ska hålla ihop är det viktigt att myndigheterna finns i hela landet, men än viktigare är det att dessa myndigheter har tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag.

Förtroende är något som förtjänas. Rättssäker handläggning av ärenden, öppenhet och likabehandling tillsammans med en god samhällsservice i hela landet och en välfungerande tillsyn är viktiga faktorer för att åter öka tilliten i samhället.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST