VISBY 2015-06-29 Vin serveras under ett mingel i Almedalen Foto: Marcus Ericsson / TT / kod 11470

Foto: Marcus Ericsson/TT

ARBETET DEBATT. Det är vanligt att bli bjuden på alkohol på jobbet. Det är till och med vanligare att arbetsgivare bjuder sina anställda på alkohol än att de anställda erbjuds att träna en timme i veckan på arbetstid. Arbetsgivarna bör ta ansvar för medarbetarnas hälsa och satsa på en alkoholpolicy istället för alkohol, skriver Juan-Pablo Roa, vd i IQ.

Det finns många anledningar att ställa sig frågan om hur alkoholkulturen ser ut på våra arbetsplatser, vilken påverkan den har på arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har för att förebygga alkoholmissbruk och värna en god arbetsmiljö.

Det är välkänt att alkoholproblem leder till bland annat ökad sjukfrånvaro och ökad risk för olyckor på arbetsplatsen. Effekten blir minskad produktivitet och ökade kostnader för arbetsgivare, och för samhället. Men det innebär framförallt ert stort lidande för de som drabbas av problemen – arbetstagaren och dess omgivning.

När det moderna industrisamhället växte fram under den senare halvan av 1800-­talet förändrades synen på alkohol på arbetsplat­sen. Krav på ökad effektivitet och mer strukturerad arbetstid ställdes. Även bland fackliga organisationer fanns ett stort engagemang för att minska alkoholkonsum­tionen på jobbet. 1955 lanserade LO i samarbete med andra organisationer budskapet ”Nykter på jobbet – en hederssak”.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB. Vi arbetar för en smartare syn på alkohol, som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar. Vi presenterade nyligen rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?”. Där framkommer det att alkohol återigen har tagit en stor plats i arbetslivet.

52 procent av de tillfrågade – 2 023 yrkesverksamma personer i Sverige – i den Sifo-undersökning som redovisas i rapporten uppger att det finns tillfällen då de bjuds på alkohol på jobbet. Knappt sju av tio uppger även att de varit på tillställningar kopplade till jobbet där de anser att det har druckits för mycket.

Strax över hälften upplever att det finns en förväntan bland deras arbetskamrater på att de  ska dricka alkohol vid exempelvis konferenser eller personalfester. Var femte person säger också att de har druckit alkohol, eller druckit mer än de hade tänkt sig, i något jobbrelaterat sammanhang för att ”passa in”.

I undersökningen framgår även att endast hälften av de yrkesverksamma i Sverige tagit del av innehållet i en alkoholpolicy på sin arbetsplats. Det är inte tillräckligt bra och fler arbetsgivare måste ta ett större ansvar. Det ska finnas en skriven policy och handlingsplan om alkohol på arbetsplatsen som de anställda också känner till.

Juan-Pablo Roa, VD för IQ

Juan-Pablo Roa, VD för IQ

• Policyn ska tydligt ange vilka regler som gäller och handlingsplanen ska tydligt ange hur policyn omsätts i konkreta aktiviteter. Såväl policy som handlingsplan ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat medför att det sker en kontinuerlig årlig uppföljning av dokumenten.

• En framgångsfaktor i allt policyarbete är att det råder samförstånd på arbetsplatsen om policy, regler och krav. Alkoholpolicyn ska därför vara enkel att förstå och lättillgänglig för samtliga medarbetare.

• Det ska finnas en plan för hur alkoholpolicyn kommuniceras. Lämpliga forum för detta är exempelvis i samband med arbetsplatsmöten och i medarbetarsamtal.

Arbetsgivare har ett ansvar för rehabilitering och för att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol. Mot den bakgrunden är det självklart att arbetsgivare bör anta en alkoholpolicy, med tillhörande handlingsplan. Det skulle bidra till att minska risken för missbruk bland de enskilda och till en bättre arbetsmiljö för alla.

Juan-Pablo Roa, vd IQ

Fotnot: Den fråga som vi ställde var en flervalsfråga Vad/vilka av följande saker har du blivit bjuden på av din arbetsgivare” där ”Möjligheten att träna på arbetstid (1 timme i veckan)”. var en av frågorna. 36 procent svarade ja på den (ingen skillnad mellan kvinnor och män).

LÄS OCKSÅ

Ojämlikt stöd till friskvård