Ett nytt Väg- och Banavtal är tecknat mellan Seko och Sveriges Byggindustrier (BI) för ca 12000 anställda i entrepenadföretag.

Avtalet löper över ett år från den första maj. Avtalet är värt 2,2 procents löneökning och ger en ökning av utgående lön för yrkesarbetare med 695 kr/ månad.

Dessutom höjs grundlönen till 26.621 kr/mån.

Detta är en klassiskt låglönesatsning” skriver Seko i ett pressmeddelande.

Vidare har följande frågor reglerats:

+ När dygnsvilan förläggs så att veckoarbetstiden inte uppnås garanteras att inget löneavdrag görs, vilket exempelvis kan ske vid arbete på beredskapstid.

+ Reglering är införd för skydd av den personliga intregriteten vid införande av elektroniska övervakningssystem samt vid drogkontroller

+ Huvudentreprenörs ansvar införs som stärker arbetet att följa upp att underentreprenörer är seriösa.