GRƒSK÷ 2014-07-22 Pappa b‰r sitt ettÂriga barn i en b‰rsele p magen. Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ett spädbarn till tiggande rumänska föräldrar, som for illa på svensk mark, kan inte omhändertas av socialtjänsten. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm en dom. Därmed klarnar läget för socialsekreterare, anser chefen för den kommun där det hände.

Den 30 december förra året föddes en pojke vars föräldrar omedelbart meddelar sjukhuspersonalen att de inte kan ta hand om honom. Orsaken är att de försörjer sig genom att tigga på svenska gator.

Den nyfödde pojken placeras i jourhem. Efter en vecka flyttar föräldrarna och barnet till en bekant. Snart kontaktas socialnämnden i Huddinge av sjukhuset. Pojken har tappat mycket i vikt. Föräldrarna har också lämnat honom ensam. De säger återigen att de inte kan ta hand om honom och han placeras i jourhem. Föräldrarna träffar därefter sitt barn sju gånger.

I mars drabbas pojken av RS-virus, som kan bli mycket allvarligt för så små barn. Han läggs in och det beslutas att pappan ska ta hand om honom på sjukhuset. Enligt personalen lämnar pappan sitt barn skrikandes. När de skrivs ut efter en vecka samplaceras familjen. Personalen är oroade över deras brist på omsorg. Mannen lämnar familjecentret. Kvinnan slår sig själv och uppges förtvivlad. De får inte stanna kvar när det visar sig att kvinnan bär på MRS-bakterier.

Pojken, nu tre månader, placeras återigen på jourhem. Socialnämnden fattar ett beslut om omhänderta barnet enligt LVU, lagen om vård av unga, som kan tillämpas vid risker för barns utveckling och hälsa.

Men mamman anser att fallet i sådana fall ska tas upp i rumänska myndigheter, och får ärendet prövat med hjälp av ett offentligt juridiskt biträde. Förvaltningsrätten anser att omhändertagandet av spädbarnet ska fortgå. I vilket land barnet anses höras hemma spelar ingen roll.

Mamman överklagar, och nu har Kammarrätten i Stockholm gått emot förvaltningsrätten. Kammarrätten anser att barnet och föräldrarnas hemvist avgör. Och faktorer som avgör är hur länge man vistats i landet, varför man är här och vilka sociala relationer man har. Medborgarskap är däremot inte avgörande.

Och föräldrarna anses inte varit tillräckligt integrerade i det svenska samhället för att en svensk domstol ska kunna fatta beslut om LVU för ett barn.

Är det tydligt nu för socialsekreterare hur man ska agera?
– Ja, det är klart. Regeringens utredning om utsatta EU-medborgare och den här domen säger ungefär samma sak. Då får socialtjänsten hantera verkligheten utifrån det, säger Yvonne Kokkola, verksamhetschef för Huddinges individ- och familjeomsorg.

Så spädbarn som far illa kan inte omhändertas?
– Nej, så säger ju domen.

Yvonne Kokkola säger att kommunen inte bestämt sig för ett eventuellt överklagande.

Fakta

Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Den får in ungefär åttatusen ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Prövas fallet inte här blir Kammarrättens dom praxis, det vill säga det som gäller.