Sverige behöver en ny färdriktning, där landet blir bättre på att snabbt ta tillvara den kompetens och de resurser som finns hos dem som flyttar hit. Jag vill se ett Sverige för dem som bygger vårt samhälle. För grupper som ofta osynliggörs och diskrimineras på arbetsmarknaden.

I dag ser vi en allt mer positiv utveckling på arbetsmarknaden  i betydelsen minskande arbetslöshet, ökad sysselsättning. Men det är långt ifrån tillräckligt.

En av de största jämställdhetsutmaningarna är att få in fler utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. I dag är mer än var femte utrikes född arbetslös, fortfarande tjänar kvinnor i genomsnitt 14 procent mindre än män.

Bland de allra lägst avlönade grupperna finns kvinnor, rasifierade och personer med funktionsnedsättning. Arbetet är en boja för många, för andra något de förvägras. Mer och mer uppmärksammas prekariatet, människor som lever utan fasta jobb, som är visstidsanställda, på vikariat och projekt.

Det behövs mer för att bryta utanförskapet. Klyftorna måste bekämpas. Fler jobb behövs, liksom enklare vägar in på arbetsmarknaden.

Sverige behöver en ny färdriktning, där landet blir bättre på att snabbt ta tillvara den kompetens och den resurs som finns hos dem som flyttar hit och bidrar till ett framgångsrikt samhälle.

Sverige ska vara ett land där fler ska få känna stolthet över att ha ett jobb att gå till. För det krävs aktiva åtgärder som bryter rådande rekryteringsnormer, går bortom traditionella nätverk, inkluderar och säkerställer att de underrepresenterade grupper alltid inkluderas i rekryteringsprocesserna.

Mariam Ismail Daoud, student Malmö högskola