Foto: Claudio Bresciani/TT

Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport utkommer vart fjärde år och belyser risken att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa inom länet. För 2016 visar rapporten stora skillnader i risker mellan länets orter.

– Vi ser att vissa boenderegioner i Stockholms län är extra belastade när det kommer till befolkningens totala exponering för risker i arbetslivet. I andra boenderegioner är mönstret det motsatta. Där rapporteras i liten utsträckning ogynnsamma arbetsförhållanden, säger Gun Johansson, huvudredaktör för Arbetshälsorapport 2016 vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande.

Rapporten fokuserar på sju ogynnsamma exponeringar: spänt arbete, fysiskt tungt arbete, hand- och armvibrationer, helkroppsvibrationer, våtarbete, buller och luftföroreningar.

Rapporten visar också att personer med lägre utbildning och med bakgrund i ett annat land löper extra stor risk att hamna i arbeten med sådan exponering.

– Sammantaget kan resultatet i rapporten ses som en utmaning för Stockholms läns landsting, som har som mål att uppnå jämlik hälsa. Rapporten kan fungera som ett viktigt kunskapsunderlag för planering och prioritering av förebyggande insatser, hälso- och sjukvård samt rehabilitering, säger Gun Johansson.