ARKIV 041111 - Patienter, personal och s‰ngar i sjukhuskorridor, akuten S:t Gˆrans sjukhus. Foto: Erik G Svensson kod 1080 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Foto: Erik G Svensson/TT

Underbemanning och svårigheter att rekrytera kompetent personal inom sjukvården ökar risken för att patienter felbedöms, felbehandlas – eller inte får någon behandling alls.

Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan privatpersoner som är missnöjda med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten vända sig och klaga.

IVO, som är en statlig myndighet, granskar också verksamheter på eget initiativ. En gång om året sammanfattar IVO sina intryck i en rapport till regeringen.

Brister i sjukvården som har med bemanning att göra är en viktig del av IVO:s årsrapport för 2015, som nu har publicerats på myndighetens hemsida.

• Inom akutsjukvården har IVO sett hur brist på personal med rätt kompetens lett till felbedömningar. Läkare som inte är legitimerade får ta ett större ansvar än de egentligen klarar av. I en del fall har patienter felaktigt blivit lämnade hemma för att ta hand om sig själva.
• På vårdcentralerna gör bristande bemanning att patienterna ständigt möter nya läkare och sköterskor. Bristen på kontinuitet ökar risken för felbehandling. Omsättningen på personal gör att det är lätt att missa planerade utredningar, behandlingar och uppföljningar.
• Inom specialistsjukvården har hög arbetsbelastning lett till att patienter får fel diagnos och behandling – eller ingen behandling alls. Problemen är särskilt stora under sommarmånaderna.

Också inom socialtjänsten rapporterar IVO om problem som kan kopplas till bristande resurser. 2015 gjorde tillströmningen av asylsökande, inte minst ensamkommande barn, att kommunernas socialtjänst blev än mer ansträngd.

Ett 50-tal kommuner har anmält till IVO att de inte längre klarar av att driva socialtjänst rättssäkert och på ett sätt som är tryggt för barnen. Bland annat hamnar ensamkommande barn i familjehem som kommunen inte har hunnit granska.