Kemikalieinspektionen (KemI) riktar skarp kritik mot Astma- och allergiförbundet som förser många vattenbaserade målarfärger med Svalan-märkning, trots att produkterna innehåller starkt allergiframkallande konserveringsmedel i en ny rapport som publiceras i dag, torsdag.

Nästan samtliga färger uppfyller kraven i gällande lagstiftning, konstaterar Kemikalieinspektionen. Men samtidigt riktar myndigheten skarp kritik mot Astma- och allergiförbundet.

Resultatet av de analyserade färgerna visar att Svalan-märkta färger inte har lägre halter av de allergiframkallande ämnena jämfört med de övriga undersökta färgerna, slår myndigheten fast.

Svalan kan uppfattas som vilseledande för en arbetare och därmed leda till att hen inte använder nödvändig skyddsutrustning, menar myndigheten. I förbundets egna kriterier står att allergiframkallande ämnen som får användas i vattenbaserade färger ska vara ”lågallergena”.

Kemikalieinspektionen ifrågasätter hur konserveringsmedlen i vattenbaserade färger kan anses vara det, när dessa i själva verket är ”väldigt potenta allergener”, till och med på miljondels(ppm)-nivåer.

– För att minska risken för allergier är det viktigt att yrkesmålare får kunskap om problemet så att de använder rätt skyddsutrustning, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Astma- och allergiförbundet välkomnar den nya granskningen men konstaterar att Svalan inte vänder sig till yrkesmålare. Det vill säga märkningen gäller inte den som använder färgen, utan den som befinner sig där färgen finns 14 dagar efter avslutad målning.

– Svalan vänder sig inte till användare och märket är inte till för arbetare, det är ett konsumentmärke, säger Christine Sandberg, samordnare av förbundets granskningsråd som jobbar med Svalan.

Att förbundet ser konserveringsmedlen som ”lågallergena” trots att de i själva verket är ”högallergena”, förklarar hon med att förbundet bara utgår från den exponering som sker via inandning, och inte via hudkontakt.

– Men vi kommer att ta till oss kritiken i Kemikalieinspektionens rapport och se om vi kan göra något med anledning av den.

Som Arbetet skrev nyligen visar en internationell forskarstudie att det inte går att lita på färgburkarnas märkning. Säkerhetsdatablad och märkning stämmer inte med innehållet och uppgifterna är ofta felaktiga eller vilseledande, konstaterar forskargruppen.

Det är med anledning av den studien som Kemikalieinspektionen gjort sin granskning. Och resultatet från den skiljer sig en hel del från resultatet av forskarstudien.

– Färgerna som vi kontrollerat innehåller allergiframkallande ämnen, men de flesta av förpackningarna är rätt märkta enligt lagstiftningen, säger Kemikalieinspektionens inspektör Jörgen Rosberg.

Han understryker dock att myndigheten inte har någon anledning att misstro resultatet från forskarstudien.

– Vi tror att skillnaden framför allt beror på förändringarna i EU-lagstiftningen, att märkningsreglerna har förändrats något. Idag finns krav på information vid lägre halter av de allergena ämnena.

Kemikalieinspektionen har som sagt kontrollerat både innehållet och märkningen av 15 färger och bindemedel från sju olika företag. De analyserade produkterna är avsedda för väggar, tak eller våtrum och tillhör företagens storsäljare.

Kontrollen visar att alla utom en av färgerna som ingått i granskningen är rätt klassificerade och märkta enligt EU:s lagstiftning, den så kallade CLP-förordningen, som trädde i kraft 2015.

För alla utom tre av produkterna har de uppmätta halterna av de allergiframkallande ämnena stämt väl överens med de halter som företagen uppgett att färgerna innehåller.

LÄS OCKSÅ:

Målarförbundet: ”Arbetsgivarna har lurat oss”

Arbetsgivarna: ”Statistikavtalet gäller”

”Ofarlig färg gör flera sjuka”

Debatt: Skadliga färger måste bort