Så motiverar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att hon i dag har har  tillsatt en utredning som ska ta ett helhetsgrepp på föräldraförsäkringen, inklusive villkoren för vård av barn (vab).

Utredningen, som ska vara klar i oktober 2017, blir den första större översynen av föräldraförsäkringen på tio år. Den ska ledas av Lars Arrhenius, jurist och för närvarande generalsekreterare för Friends, en organisation för barnrättsfrågor.

Direktiven till utredningen (som kommer att publiceras på regeringens hemsida senare i dag, torsdag) pekar ut fem huvudområden. Det första är hur föräldraförsäkringen ska medverka till ökad jämställdhet. Fortfarande tar kvinnor ut tre fjärdedelar av föräldrapenningen.

– Särskilt när andra barnet kommer går många kvinnor ner i arbetstid, vilket betyder lägre lön och lägre pension, säger Annika Strandhäll.
– Men normen att kvinnor tar ut det mesta av föräldraledigheten skapar också en förväntan att pappor inte ska vara föräldralediga. Det slår mot papporna, och det drabbar barnen, som får svårare att knyta an till båda föräldrarna. Vid separationer är växelvis boende vanligare i de fall där båda föräldrarna har varit hemma med barnen.

Det andra området är att anpassa försäkringen till dagens arbetsmarknad, där allt fler har tillfälliga anställningar och fler är egenföretagare. Ett mål är att visstidsanställda, företagare och studenter ska få större möjligheter att använda föräldraförsäkringen.

När föräldraförsäkringen kom till 1973 utgick den från kärnfamiljen med två sammanboende föräldrar. I dag är andra familjekonstellationer vanliga. Den tredje uppgiften för utredningen blir således att underlätta för dessa att utnyttja försäkringen. Ett fjärde mål är att förenkla försäkringens regelverk.

Det femte område som utredarna ska arbeta med är barnperspektivet – barns rätt till trygga uppväxtförhållanden.

– Föräldraförsäkringen berör många i samhället, men främst barnen. Barnens rätt kommer att stå i fokus, försäkrade Lars Arrhenius vid regeringens presskonferens om utredningen på torsdagen.

Sedan föräldraförsäkringen kom till har den byggts ut med fler dagar, och för att åstadkomma ett mer jämställt uttag av dagarna med föräldrapenning har succesivt fler dagar vikts för vardera föräldern.

Men det har gått långsamt, eftersom det finns motstånd mot en tudelad föräldraförsäkring i de flesta av riksdagspartierna.

Ett sätt att överbrygga motsättningarna kunde ha varit att tillsätta en parlamentarisk utredning, med företrädare för riksdagspartierna. Annika Strandhäll förklarar varför hon inte valde den modellen:

– Jag vill att utredningen ska gå snabbt. Däremot ska utredningen föra en dialog med andra partier i riksdagen och med intresseorganisationer.

Utredningen ska alltså vara klar hösten 2017, ett knappt år före nästa riksdagsval. Socialförsäkringsministern ger inget definitivt svar på frågan om regeringen kommer att lägga fram en proposition med en reform av föräldraförsäkringen före valet.