Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Antalet arbetslösa i världen kommer att stiga med 2,3 miljoner människor under 2016 och uppgå till 199,4 miljoner totalt, enligt FN-organet ILO. Ökningen beräknas fortsätta.

– Mer än 61 miljoner jobb har försvunnit sedan starten på den globala krisen 2008 och våra prognoser är att arbetslösheten kommer fortsätta öka till slutet av detta årtionde. Jobbkrisen är långt ifrån över och det finns ingen anledning att slå sig för bröstet, säger ILO-chefen Guy Ryder till engelska The Guardian.

ILO-chefen Guy Ryder. Foto: Salvatore Di Nolfi/AP

ILO-chefen Guy Ryder. Foto: Salvatore Di Nolfi/AP

Bidragande orsaker till den växande arbetslösheten är enligt ILO det osäkra ekonomiska läget i tillväxtekonomier och sjunkande råvarupriser. Brasilien och Ryssland och andra oljeproducerande ekonomier drabbas särskilt hårt.

I USA och i vissa länder i norra och centrala Europa var jobbtillväxten bättre än förväntat under 2015. Södra Europa brottas fortfarande med historiskt höga arbetslöshetssiffror. Den senaste vågen av flyktingar har lett till ett ökat behov av att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden.

Enligt den nyligen publicerade rapporten ”World employment and social outlook trends” har 46 procent (1,5 miljarder människor) av den arbetsföra befolkningen i utvecklingsländer osäkra arbetsvillkor. I Sydöstra Asien och i Afrika söder om Sahara är siffran över 70 %. I vissa av länderna är det 25-35 procent högre risk för kvinnor att drabbas av osäkra anställningar. Bristen på trygga jobb får folk att vända sig till den informella arbetsmarknaden, där jobben är dåligt betalda och helt saknar trygghet.

”Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av FN:s nyligen antagna mål för hållbar utveckling 2030 är att snabbt och kraftfullt bemöta de globala jobbutmaningarna”, sammanfattar ILO.

Magnus Rosshagen