STOCKHOLM: 20151106 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fˆr tidningen Arbetet Foto: Stina Gullander/ TT / KOD 1310

Flera av Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) ansvarsområden påverkas av nya lagar 2016, bland annat snabbspår och slopande av etableringslotsar.
Foto: Stina Gullander

Nu vid årsskiftet träder den omdebatterade tredje pappamånaden i kraft och snabbspåren för nyanlända ska ta fart. Flera andra förändringar på arbetsmarknads- och utbildningsområdet gäller också nyanlända: Svenskundervisningen Sfi ska integreras i den kommunala vuxenutbildningen.

Inom ramen för Sfi ska den nyanlända också kunna genomgå yrkesinriktade kurser på gymnasienivå. Även för nyanlända elever i grundskolan införs en del nya och tydligare regler kring hur deras kunskaper ska bedömas och kring deras möjlighet att få extra undervisningstid i svenska genom beslut om prioriterad timplan.

Systemet med etableringslotsar, som i praktiken redan har avskaffat, blir nu också avskaffat i lagen.

För den som jobbar vidare efter 65 införs en särskild löneskatt på 6,15 procent. Samtidigt får de med lägst pension, upp till 10 000 kronor i månaden, en skattesänkning. Jobbskatteavdraget trappas ned från inkomster över 50 000 kronor i månaden. Det senare hoppas man ska  öka statens skatteintäkter med 2,71 miljarder.

En tredje så kallad pappamånad – alltså en del av föräldraförsäkringen som inte kan överlåtas – införs. De äldre bestämmelserna, där pappamånaderna är två, fortsätter att gälla för barn som fötts före 2016 års början.

Den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas, och det samma gäller gränsen för rehabiliteringspenning. Grundnivån för föräldrapenningen höjs från 225 till 250 kronor per dag. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas den 1 februari.

Den som reser kollektivt till sitt arbete kan glädjas åt att få en stärkt konsumenträtt – en ny lag ger en lagstadgad minimirätt till ersättning vid förseningar som är mer än 20 minuter. Det blir också en laglig rättighet att få information om kollektivtrafikens tidtabell och om störningar i trafiken. Konsumentverket ska övervaka att dessa regler följs, och får möjlighet att ingripa om det inte görs.

Både RUT- och ROT-avdragen förändras. För RUT halveras taket och det högsta avdrag som tillåts under ett år blir 25 000 kronor. För ROT sänks subventionsgraden från 50 till 30 procent.

LÄS OCKSÅ:

Var fjärde avstår pappaledighet

Snabbspåren på plats efter nyår